Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9463
Title: Penil kurvatür bozukluğu olan ve penil plikasyon uygu-lanan hastalarda preoperatif, peroperatif, orta süreli takip sonuçlarının araştırlması
Other Titles: Evaluation of preoperative, peroperative and postoperative results in patients who underwent penile plication due to penil curvature disorders
Authors: Kılıçarslan, Hakan
Kadirov, Rustam
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Penil plikasyon
Hasta memnuniyeti
Penisin deglove edilmesi
Penile plication
Degloving
Penile deviatio
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kadirov, R. (2016). Penil kurvatür bozukluğu olan ve penil plikasyon uygu-lanan hastalarda preoperatif, peroperatif, orta süreli takip sonuçlarının araştırlması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Penil plikasyon cerrahileri penil kurvatür tedavisinde minimal invazif ve etikili yöntemlerdir. Bu çalışmada kliniğimizde penil plikasyon cerrahisi uygulanmış olan hastaların preoperatif ve peroperatif özelliklerini incelemek ve ayrıca postoperatif dönemde karşılaşılan komplikasyonları ve hasta memnuniyetini değerlendirmeyi retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık. Toplam 52 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların yarısında penisin deglove edildiği diğer yarısında ise deglove edilmeden plikasyon uygulandığı görüldü. Genel cerrahi başarı oranı % 92.3 bulundu. Hiçbir hastada peropatif ya da erken postop komplikasyon gelişmedi. TFS ile kurvatürün düzelmesi incelendiğinde, operasyon öncesi duruma göre hastaların %53.8'i son derece memnun, % 38.5 daha iyi durumda olduklarını bildirirken % 7.7'si herhangi bir değişim fark etmediklerini bildirildi Operasyon sonrası erektil fonksiyonlarının TFS ile değerlendirilmesinde hastaların %76.9 'u operasyon öncesi ile penisin sertleşmesi açısından bir fark olmadığını bildirirken, %13.5'i sertleşmenin daha iyi olduğunu, %9.6'sı ise kötüleştiğini bildirdi. Deglove işlemi uygulanan ve uygulanmayan gruplar arasında sonuç- lar açısından istatistiksel bir fark saptanmamıştır. Sonuç olarak penil plikasyon cerrahileri yüksek hasta memnuniyeti sağlayan etkili yöntemlerdir.
Penile plication surgeries are minimaly invasive and effective treatment options. In this study we aimed to review preoperative and peroperative outcomes and patient satisfaction. A total of 52 patients were included in the study. It was found that the degloving of the penis was performed in half of the patients. The overall surgical success was 92.3% and there was early surgical complication in any of the patients. Operasyon sonrası erektil fonksiyonlarının TFS ile değerlendirilmesinde hastaların %76.9 'u operasyon öncesi ile penisin sertleşmesi açısından bir fark olmadığını bildirirken, %13.5'i sertleşmenin daha iyi olduğunu, %9.6'sı ise kötüleştiğini bildirdi. While 53.8% of the patients were highly satisfied with the correction of the curvature, 38.5% declared their satisfaction and 7.7% declared no change according to the treatment benifit scale .
URI: http://hdl.handle.net/11452/9463
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
447201.pdf570.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons