Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9461
Title: Larinegeal mask airway kullanımı ile ilgili komplikasyonların prospektif değerlendirilmesi
Other Titles: Prospective evaluation of complications associated with the use of larinegeal mask AIRWAY
Authors: Moğol, Elif
Uran, İsa
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: LMA
Komplikasyon
Genel anestezi
Complication
General anesthesia
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uran, İ. (2016). Larinegeal mask airway kullanımı ile ilgili komplikasyonların prospektif değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: 'Laringeal mask airway' (LMA) ile boğaz ağrısı, disfaji, disfoni, kanama, sinir hasarı gibi faringolaringeal komplikasyonlar görülebilmektedir. Çalışmamızda LMA kullanılan hastalarda komplikasyonları incelemeyi ve bunların hastanın demografik ve hemodinamik özellikleri, kullanılan LMA modeli, boyutu, kaf basıncı, son 7 gün içindeki operasyon öyküsü, operasyon süresi ve sağlık personelinin deneyimi ve deneme sayısı ile olan ilişkisini prospektif olarak araştırmayı amaçladık. Etik kurul onayı alındıktan sonra Ekim 2015 - Mayıs 2016 tarihleri arasında opere olacak ve LMA kullanılacak 'American Society of Anesthesiologists' skoru (ASA) I-III olan 18 ve 18 yaş üstü hastalar onam alınarak çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, operasyon süresi, son 7 gün içindeki operasyon öyküleri, intraoperatif hemodinamik parametreleri, oksijen saturasyonu, soluk sonu CO2 düzeyi, LMA'nın kaf basıncı, LMA'yı yerleştiren sağlık personelinin görevi ve deneyimi, deneme sayısı kaydedildi. LMA yerleştirilirken, çıkartılırken ve intraoperatif gelişen komplikasyonlar ve uygulanan tedaviler, LMA çıkartıldıktan sonra üzerinde kan olup olmadığı kaydedildi. Komplikasyon olan ve olmayan grup arasında hastaların cinsiyet dağılımı, vücut ağırlıkları, boy ve vücut kitle indeksi (VKİ) değerleri anlamlı farklılık göstermemiştir. Yaş artıkça komplikasyon görülme sıklığı artmaktadır (p=0.009). ASA I hastalarda daha az komplikasyon görülmüştür (p=0.001). LMA tecrübesi bir yıldan az olan sağlık personeli (p=0.010) ve doktor olarak görev yapan sağlık personeli tarafından yerleştirildiğinde daha fazla komplikasyon (p=0.003) görülmüştür. Komplikasyonların çoğunluğu LMA yerleştirirken meydana gelmişti (p=0.001). Son bir hafta içerisinde genel anestezi altında entübe edilmiş (p=0.002) veya LMA yerleştirilmiş hastalarda (p=0.024) veya ekstübasyon sonrası LMA üzerinde kan görülenlerde komplikasyon oranı daha fazladır (p=0.001). Komplikasyonlar operasyon süresi 30-60 dk arasında olanlarda daha fazla (p=0.04), 15 dk.dan az olanlarda daha az görülmüştür (p=0.01). Sonuç olarak LMA kullanımına bağlı komplikasyonların iyi anamnez alınması, tecrübenin artması, girişim sayısının az tutulması ve kaf basıncının monitorizasyonu ile en az indirilebileceği kanısına vardık.
The use of 'laryngeal mask airway' (LMA) can lead to pharyngolaryngeal complications such as dysphagia, dysphonia, hemorrhage, and nerve damage. We aimed to prospectively analyze complications in patients who had LMA as an airway device and their association with patient's demographic and hemodynamic characteristics, model, dimension and cuff pressure of LMA, operation history in the last 7 days, duration of operation, experience level of healthcare personnel and number of attempts. Following the obtaining ethics committee approval and patients' informed consent forms, American Society of Anesthesiologists score (ASA) I-III class patients, who were 18 or over 18 years and administered LMA beetween October 2015 and May 2016 were enrolled into the study. Patients' demographic characteristics, duration of operation, operation history in the last 7 days, intraoperative hemodynamic parameters, oxygen saturation, end-tidal CO2, cuff pressure of LMA, experience level and situation of healthcare personnel that inserts LMA and the number of attempts were recorded. Additionally, we noted intraoperative complications and other complications occurring during insertion and removal of LMA, applied therapies and presence of blood stain on LMA after removal. There was no significant difference between groups with and without complications regarding gender distribution, weight, height, and body mass index values of patients. The incidence of LMA-associated complications increased with age (p=0.009). The rate of complications was lower in ASA I class patients (p=0.001). The rate of complications was higher when LMA was placed by a physician (p=0.003) or healthcare personnel with experience less than one year (p=0.010). The majority of complications occurred while inserting LMA (p=0.001). Furthermore, the rate of complications was higher among the patients, who were intubated (p=0.002) or intervened with LMA (p=0.024) for general anesthesia in the last one week. We observed more complications in patients, whose LMA was bloody after removal (p=0.001). Additionally, the rate of complications was higher among patients whose operation duration was between 30-60 minutes (p=0.04), it was lower in patients who were under operation for less than ≤ 15 minutes (p=0.01). In conclusion, we believed that obtaining detailed anamnesis, increasing experience, keeping the number of attempts low and monitoring cuff pressure can help to minimize the complications about LMA.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9461
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
447199.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons