Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9457
Title: Günümüz Afganistan medreselerinde din eğitimi-Ebu Süleyman Medresesi (Darü'l-Ulüm-i Ebu Süleyman) örneği
Other Titles: Nowadays religious education in Afghanistan's madrassas, as example Ebu Süleyman Medresesi (Darü'l Ulum-Ebu Suleyman)
Authors: Kılavuz, Mehmet Akif
Haidari, Nagibullah
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Afganistan
Medrese
İslamî ilimler
Eğitim
Okul
Afghanistan
Madrassa
Islamic sciences
Education
School
Issue Date: 17-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Haidari, N. (2016). Günümüz Afganistan medreselerinde din eğitimi-Ebu Süleyman Medresesi (Darü'l-Ulüm-i Ebu Süleyman) örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bir İslam ülkesi olan Afganistan'da, İslamî ilimlerin öğretimi tarih buyunca çok önemli yer tutmaktadır. Günümüzde de Afganistan medreselerinde İslamî ilimlerin öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda, Afganistan halkı ve devlet tarafından büyük bir çaba harcanmaktadır. Devlet tarafından kurulan dinî medreselerin ve okulların yanı sıra Afganistan halkı tarafından kurulan medreselerde de İslamî ilimler okutulmaktadır. Afganistan'da dinî eğitim kurumları, yaygın ve örgün olmak üzere ikiye ayrılır. Yaygın dinî eğitim veren kurumlar, halk tarafından sosyal dayanışma yoluyla açılan ve finanse edilen Kur'an kursları, medreseler ve camilerdir. Örgün dinî eğitim kurumları ise, Maarif bakanlığına bağlı olan medreseler ve dârü'l-hüffazlardır. Yükseköğretim Bakanlığına bağlı ise şeriat fakülteleri ve diğer fakültelerde okutulan Sekafet-i İslâmî (din kültürü ve ahlak bilgisi) dersleridir.
As an Islamic country, in Afghanistan teaching of Islamic sciences has been being so important throughout the history. Nowadays, in Afghanistan's Madrassas for the teaching and learning of Islamic sciences, the government and people of Afghanistan are spending great effort. The Islamic sciences are taught in Madrassas established by the government as well as in Madrassas which are founded by the people. In Afghanistan the religious educational institutions are divided into formal and informal. Informal religious educational institutions which provide religious educations are Quran courses, huge Madrassas and Mosques which are funded and established through social solidarity by the public. The formal religious educational instituations are some great Madrassas and Darulhefaz which are depended to Ministry of Education. Sharia faculty and other faculties in which theology lessons are taught are depended to Ministry of Higher Education.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9457
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446840.pdf3.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons