Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9447
Title: Aile dergisinin edebi metinler bakımından incelenmesi
Other Titles: Analayzing of Aile magazine in terms of literary texts
Authors: Uğurlu, Alev Sinar
Yener, Melih
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
Keywords: Aile
Dergi
Edebiyat
İnceleme
Magazine
Literature
Analyzing
Family
Issue Date: 26-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yener, M. (2016). Aile dergisinin edebi metinler bakımından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 1947-1952 yılları arasında yayımlanan Aile dergisi Türk edebiyat ve kültür tarihinin önemli yayın organlarından biridir. Vedat Nedim Tör ve Şevket Rado gibi Türk kültür ve neşriyat hayatının son derece önemli iki isminin yönetiminde çıkan dergi, yayımlandığı dönem boyunca Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik Abasıyanık, Cahit Sıtkı Tarancı, Halide Edip Adıvar, Refik Halit Karay, Orhan Veli Kanık ve bu isimler gibi Türk edebiyatının önemli isimlerini bünyesinde toplamayı başarmıştır. Bu tez çalışması Aile dergisini ve bu dergide yayımlanan metinleri ele almıştır. Tezde Aile dergisinde yayımlanan edebî metinler incelenmiş ayrıca bu metinlerin doğduğu düşünce iklimi ve edebî şartlar hakkında bilgi verilmiştir. Tezde Aile dergisinde yayımlanan edebiyat dışı metinler hakkında da bilgi verilmiştir. Ancak dergideki edebiyat dışı metinlerin incelenmesinde edebî metinlere kıyasla daha az ayrıntıya yer verilmiştir. Bu tez çalışması şu bölümlerden oluşmaktadır: Giriş, Türk Edebiyatında Dergiler, 1947-1952 Yılları Arasında Yayımlanan Aile Dergisi, Aile Dergisindeki Hikâyeler, Aile Dergisindeki Şairler ve Şiirler, Aile Dergisindeki İncelemeye Dayalı Yazılar ve Sonuç. Birinci bölümde Türk edebiyat tarihindeki belli başlı dergiler tarihi olarak Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere iki gruba ayrılıp bunlar hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Aile dergisi ve derginin iki önemli yayıncısı Vedat Nedim Tör ve Şevket Rado hakkında genel bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde Aile dergisinde yayımlanan telif ve tercüme hikâyeler temalarına göre tasnif edilerek incelenmiştir. Dördüncü bölümde Aile dergisinde yayımlanan şiirler, şair adlarına ve temalarına göre incelenmiştir. Beşinci bölümde Aile dergisinde yayımlanan çeşitli sanat yazıları, fikir yazıları ve sosyal yazılar incelenmiştir. Sonuç bölümündeyse dergideki bu metinlerin incelenmesinden sonra ulaşılan yargılara yer verilmiştir.
"Aile Magazine" which was published between the years 1947 and 1952 is one of the important media organs of Turkish literature and culture. The magazine, which was released under the supervison of Vedat Nedim Tör and Şevket Rado both of whom are two important names in Turkish culture and publication world, could bring important names like Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik Abasıyanık, Cahit Sıtkı Tarancı, Halide Edip Adıvar, Refik Halit Karay, Orhan Veli Kanık under its roof. This study examined the Aile Magazine and the articles which were published in it. In the study literary texts were examined and also infornmation was given about the literary and regional conditions under which these texts were born. Also information was given about the non-literary texts which was published in the magazine. However this information is less detailed. This study consists of these parts: Introduction, Magazines in Turkish literature, Aile magazine published between 1947 and 1952, The stories published in Aile magazine, poets and poems in the Aile magazine, Texts about the examination of the Aile magazine and conclusion, In the first part important magazines of the Turkish literature was divided into two parts; before the republic and after the republic and information was given about them. In the second part general information was given about the two important publishers of the Aile magazine who are Vedat Nedim Tör and Şevket Rado. In the third part, translated and copyrighted stories were sorted out acoording to their themes and examined. In the fourth part, poems that were published in the Aile magazine were according to their writers and themes. In the fifth part, articles about art, thought and social texts were examined. In the conclusion part, the decisions that were given after the examination of the mentioned texts were mentioned.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9447
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446827.pdf3.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons