Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9442
Title: Uluslararası insan hakları belgeleri ve Türk Hukukunda özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocuklar
Other Titles: Children deprived of liberty in international human rights documents and Turkish Law
Authors: Köprülü, Timuçin
Öztürk, Şerif Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı.
Keywords: İnsan hakları
Kişi özgürlüğü
Özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocuklar
Uluslararası insan hakları hukuku
İnfaz hukuku
Ceza infaz kurumları
Human rights
Personal liberty
Children deprived of liberty
İnternational human rights law
Law of correction
Correctional institutions
Issue Date: 21-Sep-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, Ş. A. (2016). Uluslararası insan hakları belgeleri ve Türk Hukukunda özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocuklar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişiler pek çok hakkını kullanmakta ciddi sınırlamalara uğramaktadır. Ayrıca bu kişilerin hak ihlalleriyle daha fazla karşılaşmaktadırlar. Bu du-rum özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocuklar açısından da böyledir. Uluslararası insan hakları hukukunda geçtiğimiz 30 yılda gerçekleşen gelişmelerle birlikte özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişilerin haklarıyla ilgili ciddi bir gelişim kaydedilmiştir. Bu gelişmeler Türk hukukuna da etki etmektedir. Bakımdan uluslararası insan hakları belgelerinde öz-gürlüğünden yoksun bırakılmış çocuklarla ilgili düzenlemeler ayrıntılı bir biçimde ince-lenmeli ve Türk hukukunda uygulanabilirliği üzerinde durulmalıdır. Ancak insan hakları-na saygılı bir infaz sistemi oluşturulması uzun zaman alan ve ciddi emek isteyen bir he-deftir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için devletle sivil toplum birlikte çalışmalıdır. Özgürlü-ğünden yoksun bırakılmış kişilerin tutuldukları mekanların idaresi ve bu kişilerin durumu konusunda mutlak şeffaflık sağlanması da, yaşanan ve yaşanabilecek hak ihlallerini en-gellemede oldukça faydalı olacaktır.
Persons deprived of liberty face serious restrictions in exercising many rights. Moreo-ver these persons are more likely to suffer from violations of rights. This also goes for children deprived of liberty. Considerable development has occurred in relation to the rights of persons deprived of liberty along with the developments in international hu-man rights law in the past 30 years. These developments also influence Turkish law. Within this context, provisions of international human rights documents regarding children deprived of liberty need to be examined in detail and the applicability of these provisions in Turkish law needs to be elaborated. However, formation of a correction system respecting human rights is a goal demanding a long period of time and serious effort. Government and civil society need to cooperate in order to reach this goal. Providing absolute transparency regarding the administration of the places where the persons deprived of liberty are withheld and the state of these persons would be very helpful in preventing the present of future violations of rights.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9442
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446824.pdf3.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons