Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9422
Title: Temporal lob orijinli kompleks parsiyel nöbeti olan hastalarda kranial Manyetik Rezonans'da anatomik oluşumların kantitatif ölçümleri ve bu ölçümlerin klinik ve psikometrik parametrelerle ilişkisi
Other Titles: The Quantitative measurements of anatomical structures of patients with complex partial seizures originating from temporal lobe and relation of these measurements with clinical and psychometric parameters
Authors: Oygucu, İ. Hakan
Yücel, Şefik Kaan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Anatomi Anabilim Dalı.
Keywords: Temporal lob epilepsi
Hippocampus
Corpus amygdaloideum
Fornix
Corpus mammillare
Temporal lobe epilepsy
Issue Date: 27-Dec-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yücel, Ş. K. (2002). Temporal lob orijinli kompleks parsiyel nöbeti olan hastalarda kranial Manyetik Rezonans'da anatomik oluşumların kantitatif ölçümleri ve bu ölçümlerin klinik ve psikometrik parametrelerle ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) 80' li yıllarda kullanıma girmiş ve beyinde in-vivo morfometrik ölçümlerin yapılmasına olanak sağlamıştır. Erişkinlerde en sık karşılaşılan epilepsi türü temporal lob epilepsi (TLE)'dir. İlaca dirençli TLE'de en sık karşılaşılan etyolojik neden (%65) mezial temporal skleroz (MTS) olarak isimlendirilen patolojik tablodur. Son yıllarda MRG'ye dayalı hippocampus ve corpus amygdaloideum'un volumetrik ölçümleri TLE hastalarının tanı ve tedavisinde yararlı hale gelmiştir. Bu görüntü leme yöntemi hippocampus ve corpus amygdaloideum hacimlerinin nörofizyolojik, nöropato- lojik, nöropsikolojik, klinik bulgular ve cerrahi prognozla ilişkilerinin değerlendirilmesini sağlamıştır. Çalışmamızda, TLE hastalarında MRG'de ölçtüğümüz hippocampus ve corpus amygdaloideum hacimleri, fornix ve corpus mammillare enleri ile KFK öyküsü ve depresif semptomatoloji arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. Çalışma grup lan yer kaplayıcı lezyonu olmayan 42 TLE'li olgudan ve 42 kişilik kontrol grubundan oluşmaktaydı. Ölçümler 1.5 T MRG ünitesinde koronal planda 0.3 cm kesit kalınlığı kullanarak gerçekleştirildi. Depresif semptomatoloji Beck Depresyon Evanteri uygulanarak belirlendi. Çalışmamızda, kompleks febril konvulziyon (KFK) öyküsü olan TLE'li hastalarda böyle öyküsü olmayanlara göre daha fazla hippocampus ve fornix atrofisi olduğu gözlendi. Depresif semptomatolojisi olan ve olmayan TLE'li olgular arasında ölçümleri yapılan dört anatomik yapının boyutu arasında fark yoktu. Sonuç olarak çalışmamızda, TLE'li hastalarda KFK öyküsü olanlarda literatürde birçok çalışmada bildirilen daha fazla hippocampus hacim kaybına ek olarak, fornix atrofisi de bu tip hastalarda değerlendirilebilecek yeni bir bulgudur. TLE'de görülen depresyonun altında yatan mekanizma ile ilgili anatomik yapı bizim ölçtüklerimizden daha farklı bir yapıyla ilgili olabileceği gibi çevresel faktörler biyolojik faktörlerden daha önemli olabilir. TLE'nin bu her iki konusuyla ilgili daha fazla çalışma yapılmasına gereksinim vardır.
The quantitative measurements of anatomical structures of patients with complex partial seizures originating from temporal lobe and relation of these measurements with clinical and psychometric parameters The clinical usage of Magnetic Resonance Imaging (MRI) started in 80's and made in vivo morphometric measurements possible. Temporal lobe epilepsy (TLE) is the most frequent seizure type in adults. Mesial temporal sclerosis (MTS) is the most frequent etiological factor (65%) of medical refractory TLE. In recent years volumetric measurements of hippocampus and corpus amygdaloideum in MRI became helpful in the diagnosis and cure of TLE patients. This imaging methodology allowed to evaluate the correlations of hippocampal and amygdaloid volumes with neurophysiological, neuropathological, and neuropsychological findings, surgical outcome and clinical findings. In this study we aimed to assess the relation between hippocampus and amygdala volumes, the width of fornix and mammillary bodies and the presence of history of complex febrile convulsion (CFC) and depressive symptomatology in TLE patients. The study groups comprised 42 TLE subjects without any space-occupying lesions and a control group of 42 subjects. The measurements were performed at a 1.5 T MRI unit at the coronal plane using slice thickness of 0.3 cm. Depressive symptomatology was quantified using the Beck Depression Inventory (BDI). In our study it was observed that TLE patients with a history of CFC had more hippocampal and forniceal atrophy than patients without such a history. There were no differences in the sizes of the four anatomical structures measured between TLE patients with and without depressive symptomatology. As a conclusion, in our study in additon to more hippocampal volume loss in TLE patients with a history of CFC, as has been reported in many studies in the literature, more forniceal atrophy has been reported as a new finding for this type of TLE patients. A structure other than those we measured can be related to the mechanism underyling the depression seen in TLE otherwise enviromental factors can be more important than the biological factors. More studies are needed to be made for these two issues of TLE.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9422
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118329.pdf
  Until 2099-12-31
6.55 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons