Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9420
Title: Kronik etanol tüketiminin puberta dönemi boyunca sıçan testislerinde insulin-like growth factor-I (IGF-I) reseptörlerine etkisinin immunohistokimyasal yöntemle incelenmesi
Other Titles: Investigation on the effect of chronic ethanol consumption on insulin-like growth factor-I (IGF-I) receptors in rat testes during puberty period by immunohistochemical method
Authors: Yakışık, Mine
Yağcı, Artay
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: IGF-I reseptör
Etanol
Sıçan
Testis
İmmunohistokimya
IGF-I receptor
Ethanol
Rat
Testes
Immunohistochemistry
Issue Date: 24-Sep-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yağcı, A. (2002). Kronik etanol tüketiminin puberta dönemi boyunca sıçan testislerinde insulin-like growth factor-I (IGF-I) reseptörlerine etkisinin immunohistokimyasal yöntemle incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: IGF-I (Insulin-like growth factor-I), testislerin gelişmesi boyunca ve fonksiyonunda önemli rol oynadığı düşünülen bir büyüme faktörüdür. Bunun yanında etanol dişi ve erkek sıçanların yanında insanlarda da gonadal bir toksin olarak bilinmektedir. Bu çalışmada kronik olarak verilen etanolun puberta dönemi boyunca sıçanların testisi erindeki IGF-IR (IGF-I receptor) 'lerine etkilerinin incelenmesi amaçlandı. Sıçanlar kontrol, eş besleme ve etanol grubu olmak üzere üç gruba ayrıldı ve gelişmelerinin 25. gününde deneye başlatıldı. Etanol grubuna içme suyunda %15 etanol içeren sıvı verildi. Puberta dönemlerine göre 35. gün, 41. gün, 50. gün ve 70. günde deneyler sonlandırıldı. Etanol grubundaki sıçanlarda deney süresi boyunca yaklaşık 12g/kg/gün etanol tüketimi gerçekleşti. Serum testosteron değeri etanol grubunda 35. günde eş besleme grubuna yakın iken, 70. günde azaldığı (p<0.001) görüldü. Etanol grubunda ortalama testis ağırlığı 50. günde (p<0.01) ve 70. günde (p<0.05) azalırken, testis yapısında önemli değişiklikler gözlendi. Özellikle 41. ile 50. günlerde seminifer tubüllerde eşey hücreleri dökülmesi ile seminifer tubül epitellerinde vakuoll eşmenin giderek artmasına paralel olarak spermatogenezis baskılanırken, 70. günde ise yapıdaki farklılaşmada bir azalma olduğu, seminifer tubül çaplarının ise 50. günde (p<0.001) ve 70. günde (p<0.01) küçüldüğü belirlendi. Etanol grubunda IGF-IR immunreaktivitesinin, spermatidlerde 41. günde (p<0.05), 50. günde (p<0.001) ve 70. günde (p<0.01), Leydig hücrelerinde ise 50. günde (p<0.001) eş besleme grubuna göre baskılandığı belirlendi. Bu sonuçlar, etanole maruz kalma zamanının önemli olmakla birlikte, puberta dönemi boyunca kronik etanol tüketilmesinin sıçanlarda seksüel olgunlaşmayı birçok yönden geciktirebildiğini ve testis içi IGF-I sinyal sistemini değiştirebildiğini göstermektedir.
IGF-I (Insulin-like growth factor-I), a growth factor, which is considered to play an important role during testicular development and function. Besides, the ethanol is a gonadal toxin in men, as well as male and female rats. In this study it's aimed to investigate the effects of chronic ethanol consumption on IGF-IR (Insulin-like growth factor-I receptor) in the rat testes. The rats were seperated into three groups as control, pair fed and ethanol exposed group. The experiment was started at the day of postnatal 25. The drinking water including 15% ethanol was administered to the ethanol group rats. The experiments were ended at the day of 35, at the day of 41, at the day of 50 and at the day of 70 according to their puberty period. During the experimental period, the ethanol exposed group consumed ethanol approximately 12g/kg/day. The serum testosterone levels of ethanol group rats were similar to those of the pair fed group rats at the day of 35 whereas they were decreased at the day of 70 (p<0.001). While the mean weights of the testes of the ethanol group were decreasing at the days of 50 (p<0.01) and 70 (p<0.05), no important histological differences were detected. Especially at the days of 41 and 50, the desquamation of the germ cells in the seminiferous tubules and the vacuolization in the seminiferous epithelium gradually increased and simultenously the spermatogenezis was inhibited, it's determined that at the day of 70 the structural differentiation decreased, at the day of 50 (p<0.001) and at the day of 70 (p<0.01) the diameters of the seminiferous tubules decreased. In the ethanol exposed group the immunreactivity of IGF-IR in the spermatids at the the day of 41 (p<0.05), at the day of 50 (p<0.001) and at the day of 70 (p<0.01) while in the Leydig cells at the day of 50 (p<0.001) was depressed comparingly to that in the pair fed group. These results have shown that the time of the exposure to ethanol is important as well as the chronic exposure to ethanol during the puberty period in the rats might delay the sexual maturation and might alter the intratesticular IGF-I signalling system.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9420
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118265.pdf
  Until 2099-12-31
18.14 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons