Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9417
Title: Güvenilirlik ve geçerlilik analizinin Bursa'da "ergen ve çocuklarda yale-brown obsesif kompulsif bozukluk skalası" üzerine uygulanması
Other Titles: The reliability and validity analysis on "yale-brown obsessive compulsive disorder scale for adult and children" in Bursa
Authors: Ediz, Bülent
Ünlü, Emine Özgür
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
Keywords: Güvenilirlik
Geçerlilik
Obsesif kompulsif bozukluk (OKB)
Çocuk ve ergen
Yale-brown obsesif kompulsif bozukluk skalası (Y-BOCS)
Türkiye
Reliability
Validity
Obsessive compulsive disorder (OCD)
Child and adult
Yale brown obsessive compulsive disorder scale (CY-BOCS)
Turkey
Issue Date: 2-Apr-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünlü, E. Ö. (2002). Güvenilirlik ve geçerlilik analizinin Bursa'da "ergen ve çocuklarda yale-brown obsesif kompulsif bozukluk skalası" üzerine uygulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), anksiyete bozuklukları içinde kabul edilmekte olup, ana belirtileri olan obsesyon (kişiyi rahatsız eden ve fonksiyonlarını kısıtlayan istem dışı düşünce, görüntü ve impulslar) (1) ve kompulsyonları (belirli ritüel veya kurallara uymaya yönelik içrel bir zorunluluğa yanıt ortaya çıkan ve kişinin fonksiyonlarını bozan davranışlar) ile kişinin öğrenim hayatını, sosyal ve mesleki yaşamını derinden etkileyebilir (2). Bu nedenle, Bursa merkez ilçelerinden alman bir örneklem grubunda, obsesif kompulsif bozukluğu taramaya yönelik; "Çocuk ve Ergenlerde Yale Brown Qbsesif Kompulsif Bozukluk Skalası (CY-BOCS)"nın güvenilirlik ve geçerlilik analizini yapmayı amaçladık. Obsesif kompulsif bozukluğu taramaya yönelik olarak; Berg (1989) tarafından yayımlanmış, Döpfher (1992) tarafından Almanca'ya uyarlanmış olan "Çocuklar için Yale- Brown Obsesif Kompulsif Bozukluk Skalası"nın, Prof. Dr. Suna Taneli tarafından Türkçe'ye çevrilmiş ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü'nün bir klinik grubunda test edildikten sonra aynı bölümün gerek klinik gerekse alan çalışmalarında uygulamkata olan şekli kullanılmıştır. Bu anket formu, Bursa iline ait iki merkez ilçeden (Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri), toplam 7 ilköğretim okulunun ve bir özel okulun 4-8. sınırlarındaki öğrencilere ailelerince doldurulmak üzere verilmiştir. 1709 çocuğun velisine ulaştırılan anket formlarından 1556'sı geri toplanmış (%91) ve bu anket cevaplarına göre en az bir semptomun velisi tarafından "mevcut" olduğu nitelendirilen toplam 805 çocukla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı asistanları tarafından bireysel görüşme yapılmıştır. Yapılan bireysel değerlendirmeler sonucunda 80 çocuk OKB (%9.9), 80 çocuk subklinik OKB (%9.9), 645 çocuk (%80.2) ise sağlıklı olarak tespit edilmiştir. Güvenilirlik analizi; OKB grubuna, Subklinik OKB grubuna, sağlıklı çocuklara ve görüşmeye alınan çocukların tamamına uygulanmış ve Cronbach Alpha katsayıları sırasıyla 0.9031; 0.7919; 0.7895 ve 0.9410 bulunmuştur. Alpha katsayılarının bu kadar yüksek çıkması, Çocuk ve Ergenlerde Yale Brown Obsesif Kompulsif Bozukluk Skalası'nın çocuk ve ergenlerde bu niteliği belirtme yönünden güvenilir bir form olduğunu göstermektedir.
Obsessive Compulsive Disorder is accepted as to be in a anxiety type disorder, and by obsession (which restrict the fiictions of involuntary think and inconvince the person, is image and impulses) and compulsions (repetative and objective behaviours which are done frequently and basing on strict rules or are done as a response to the obsesion which is done stereotitically those are main sign) can deeply affect education, social and professional life of person. For this reason, we purposed to make reliability and validity analysis of Children's Yale Brown Obsessive Compulsive Disorder scale in a sample group taken from one of the maintown of Bursa oriented on scaning Obsessive Compulsive Disorder. To scan Obsessive Compulsive Disorder, public survey form of Yale Brown Obsessive Compulsive Disorder Scale for children which was publiched by Berg (1989), modified to German by Döpfher (1992), and translated in to Turkish by Prof. Dc.Suna Taneli was used. This form is given to students who are in 4-8 class of totally 7 primary schools and private school those are in two central town of Bursa ( Osmangazi,Nilüfer town) in order to fill by their family. 1556 forms of 1709 given forms cameback and according to the result of this study, personal consultations are made with totally 805 children whose parent stated that at least one semptom is observed at their child by assitants in Uludağ University Child Psychiatry Science Department. As a result of those consultations 80 children are defined as Obsessive Compulsive Disorder ( % 9.9 ), 80 children are defined as sub-clinic Obsessive Compulsive Disorder ( % 9.9 ), and 645 children are defined as healty.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9417
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118129.pdf
  Until 2099-12-31
9.1 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons