Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9410
Title: The role of coursebook evaluation in foreign language education in Turkey
Other Titles: Türkiye'de yabancı dil eğitiminde ders kitabı değerlendirmesinin rolü
Authors: Yılmaz, Derya Döner
Aydemir, Mesut
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Anabilim Dalı/İngilizce Dili Öğretimi
Keywords: Ders kitapları
Değerlendirme
Yabancı dil eğitimi
İngilizce
Textbooks
Evaluation
Foreign language education
English
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydemir, M. (2002). The role of coursebook evaluation in foreign language education in Turkey. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: The aim of this study is to investigate the roie of coursebook evaluation in Foreign Language Education in Turkey. Meanwhile, a mode! for the coursebook evaluation is proposed for any English Language Teaching situation. It is argued that coursebook evaluation is a crucial issue in language learning and teaching. Moreover, the disadvantages of wrong choices made in coursebook selections are also highlighted. To evaluate the relevancy of the coursebook (Cutting Edge) used at Osmangazi University Preparatory School to this specific language-teaching situation, the teachers' views on the coursebook were Investigated through a checklist. Furthermore, a group of students (100) were also asked for their views by means of a questionnaire. For the second purpose of this study, the relation between the students' achievement grades and their views on the coursebook Is sought. Furthermore, the researcher assigned a questionnaire grade for each student and the correlation between their questionnaire grades and achievement grades was calculated. Since the findings in this study are limited to a specific teaching situation, (Osmangazi University Preparatory School), it may not be totally true to generalise the results of this research. Thus, it is possible to speculate about the results only with regards to the scope limited to the present study. However, the methodology followed may be a good starting point for the coursebook evaluation in English Language Teaching in Turkey. The completion of the study can be stated as follows: Firstly, in a foreign language environment, coursebooks exert an important roie, consequently their selection is crucial. As the teaching situations and the needs of the learners may vary, different coursebooks may be suitable for different teaching situations providing that the aims of the institution and the needs are determined. Lastly, in the scope of the present research there existed no significant relation between the students' achievement grades and their views on the coursebook.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de yabancı di! eğitiminde ders kitabı değerlendirmesinin rolünü araştırmaktır. Aynı zamanda, herhangi bir yabancı di! öğretim ortamı için bir ders kitabı değerlendirme modeli de önerilmektedir. Dil eğitim ve öğretiminde ders kitabı değerlendirmesinin önemli bir konu olduğu savunulmaktadır. Dahası, ders kitabı seçimindeki, yanlış değerlendirmelerin dezavantajları da vurgulanmaktadır. Kullanılan ders kitabının (Cutting Edge), Osmangazi Üniversitesindeki mevcut dil öğretimi durumuna uygunluğunu değerlendirmek için, ders kitabıyla ilgili olarak öğretmenlerin görüşleri bir değerlendirme formuyla ölçüldü. Öğrencilerin kitap hakkındaki görüşleri de dikkate alınıp bu görüşler bir anketle değerlendirildi. Bu çalışmanın ikincil amacı olarak öğrencilerin başarı notlarıyla kitaba bakış açıları arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı araştırıldı. Bunun için, araştırmacı her öğrenciye bir anket puanı verip bunlarla öğrencilerin başarıları arasındaki korelasyonu hesapladı. Bu çalışmadaki bulgular Osmangazi Üniversitesi Hazırlık Okulu ile sınırlı olduğundan, bu araştırmanın sonuçlarını genellemek tam anlamıyla uygun olmayabilir. Bu yüzden, sonuçların sadece araştırmanın yapıldığı bağlam içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, bu çalışmada takip edilen yöntem Türkiye'deki İngiliz Dili Eğitiminde ders kitabı değerlendirmesi için iyi bir teme! teşkil edebilir. Çalışmanın sonuçları şunlardır: Öncelikle yabancı dil eğitiminde ders kitabının önemli bir rolü vardır. Bunun sonucu olarak ders kitabının seçimi de önemlidir. Eğitim ortamları ve öğrencilerin ihtiyaçları çeşitlilik arz ettiğinden, kurumun amaçlarının ve öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi koşuluyla farklı öğretim ortamları için farklı ders kitapları uygun görülebilir. Son olarak, bu çalışma çerçevesinde öğrenci başarı notları ile öğrencilerin kitaba bakış açıları arasında bir ilişki saptanmamıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9410
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113666.pdf11.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons