Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9405
Title: 25G Whitacre, 26G Atraucan®, 25G Quincke iğnelerle uygulanan spinal anestezinin özellikleri
Other Titles: Features of spinal anesthesia with 25G Whitacre, 26G Atraucan®, 25G Quincke needles
Authors: Türker, Y. Gürkan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Anestezi-spinal
Anesthesia-spinal
İğneler
Needles
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Türker, Y. G. (1999). 25G Whitacre, 26G Atraucan®, 25G Quincke iğnelerle uygulanan spinal anestezinin özellikleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda, günümüzde klinikte kullanılan 2SG Whitacre, 26G Atraucan ve 25G Quincke iğnelerle uygulanan spinal anestezinin özelliklerini ve komplikasy onlarını araştırdık. Üroloji Anabilim Dalı tarafından spinal anestezi altında öpere edilen, ASA I veya II grubuna giren, yaşları 17-68 arasında değişen 58 erkek olgu üzerinde çalışma gerçekleştirildi. İşlem öncesi bilgilendirilen olgular, medikasyon uygulanmadan ameliyathaneye alındılar. Girişimde kullanılacak spinal iğne rastgele olarak belirlendi. Tüm olgulara girişim aynı kişi tarafından uygulandı. Olgular kullanılan iğne tipine göre; Grup W (n= 20): 25G Whitacre,Grup A (n=20): 26G Atraucan, Grup Q (n=18):25G Quincke olarak üç gruba ayrıldı. Spinal iğnenin ligamentlerden geçiş kolaylığı, girişim sayısı, dural klik hissedilmesi,parestezi, geriakım süresi ve anestezi kalitesi kaydedilip, istatistiksel olarak değerlendirildiğinde;dural klik hissetme insidansı, Grup W ve A' da Grup Q'ya göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.001), (p<0.01). Ortalama arter basıncı (OAB) ve kalp atım hızı (KAH) değerleri anestezi öncesi ve sonrası 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90ıncı dakikalarda kaydedilerek istatistiksel olarak değerlendirildiğinde; Grup W ve A'da KAH değerlerinde çeşitli zamanlarda anlamlı düşmeler bulundu. Grup W'de 60ıncı ve 90ıncı dakika KAH değerlerinde Grup Q'ya göre anlamlı düşme bulundu (p<0.05). Grup W'deki OAB değerlerinde lOuncu, 15inci, 20inci, 30uncu dakikalarda anlamlı düşmeler bulundu (pO.01), (pO.001), (p<0.00l),(p<0.00l). OAB değerlerinde ;Grup W'de 15inci ve 40ıncı dakikalarda ve Grup A'da 40ıncı dakikada Grup Q'ya göre anlamlı derecede düşme bulundu (p<0.05). 50Duyu bloğu dermatom düzeylerinde,Grup W'da 15inci, 20nci, 30uncu, 40ıncı, 50nci ve 60ıncı dakikalarda, Grup A'da ise 20nci ve 30uncu dakikalarda Grup Q'ya göre istatistiksel anlamlı yükselmeler bulundu (p<0.01), (p<0.05). En üst duyu bloğu dermatom düzeyi, analjezinin bitiş zamanı, motor blok bitiş zamanı, duyu bloğu iki dermatom gerileme zamanı kaydedilerek istatistiksel olarak değerlendirildiğinde; en üst duyu bloğu dermatom düzeyi ortalaması Grup W ve A'da, Grup Q'ya göre daha yüksek bulundu (pO.001) (p<0.01). Baş ağrısı, bel ağrısı ve nörolojik komplikasyonlar operasyon sonrası ikinci günde ve bir hafta sonra araştmldı.Belirlenen komplikasyonlar gruplar arasında istatistiksel olarak karşılaştırıldığında; PSB (ponksiyon sonrası baş ağrısı) insidansı Grup Q'da, Grup Wye göre yüksek bulundu (p<0.05). Nonspesifik baş ağrısı insidansı Grup A'da, Grup Wye yüksek bulundu (p<0.05).Komplikasyonlar içinde en sık görülen bel ağrısı idi (% 43). Gruplardaki hasarlı iğnelerin sayısı, hasarlı iğnelerin girişim sayısı, kemik teması ve baş ağrısı ile olan ilişkileri karşılaştırıldığında; Grup A'da (% 35) hasarlı iğne sayısı, Grup Wya (% 5) göre daha fazla bulundu (p<0.05). Grup A'da kemik teması ve nonspesifik baş ağrısı ile arasında ilişki bulunmuştur (p<0.05). Elde ettiğimiz verilerin sonucunda; 25G Whitacre iğnenin, 26G Atraucan ve 25G Quincke iğneye göre subaraknoid aralığın belirlenmesi, kullanım kolaylığı ve spinal anestezi sonrası komplikasyonlar açısından daha üstün olduğu kanısına vardık. Çalışmamızda elde edilen bir diğer sonuç ise; 26 G Atraucan iğnedeki hasar ile nonspesifik baş ağrısı arasında ilişki bulunmasıdır. Bu sonuç, hasarlı iğnelerle subaraknoid aralığa taşınan irritan maddelerin nonspesifik baş ağrısına neden olabileceği düşüncesini desteklemektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9405
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088968.pdf
  Until 2099-12-31
2.2 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons