Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9397
Başlık: Plevral ve peritoneal sıvılarda tümör markerlarından CA 125, CA 19-9 ve CA 15-3'un immünositokimyasal boyanma özellikleri ve primer tümör ile ilişkileri
Diğer Başlıklar: Immunocytochemical staining properties and relationship with primary tumor of CA 125, CA 19-9 and CA 15-3, which are tumor markers in pleural and peritoneal fluids
Yazarlar: Çelik, Selma
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Neoplasms
Neoplazmlar
Antijenler-tümör assosiye karbonhidrat
Biomarkers-tumor
Antigens-tumor associated carbohydrate
Asit sıvısı
Ascitic fluid
Biyobelirteçler-tümör
Yayın Tarihi: 1999
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çelik, S. (1999). Plevral ve peritoneal sıvılarda tümör markerlarından CA 125, CA 19-9 ve CA 15-3'un immünositokimyasal boyanma özellikleri ve primer tümör ile ilişkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmamızda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda peritoneal ve plevral sitolojisi pozitif 31 olgu incelendi. Olgularda Giemsa boyaması yanısıra immunositokimyasal boyamalardan CA 125, CA 19-9 ve CA 15-3 kullanıldı. Her üç boyanın malign hücreler deki lokalizasyonu ve pozitivitesi değerlendirildi. Histopatolojik tanıları ile olan ilişkileri incelendi. 19 ovarian tümörlü (18 tanesi seröz tümör, 1 tanesi germ hücreli tümör) olgunun tamamında CA 125 antikor yanıtı pozitif bulundu. Seröz tümörlerde CA 125 pozitifliğine eşlik eden CA 15-3 pozitifliği tespit edildi. Ovarian seröz tümörlerde malign hücrelerdeki antikor lokalizasyonu ge nellikle apikal+stoplazmikti ve sadece apikal boyanma hiçbir olguda göz lenmedi. Gastrik tümörlerde CA 19-9 pozitifliği anlamlı idi. Malign hücrelerde CA 19-9 lokalizasyonu çoğunlukla apikal+stoplazmik bulundu. Olgu sayısı azlığından dolayı bronşial tümörlerde CA 125, CA 15-3 ve CA 19-9 ile anlamlı boyanma izlenmedi. Çalışmadaki bir meme tümörlü olguda CA 1 5-3 ve CA 1 9-9 pozitif bulundu. Kolorektal karsinomlu iki ol guda da boyanma saptanmadı. Sonuç olarak ovarian seröz tümörler için CA 125'in, gastrik tümörler için CA 19-9'un, meme tümörleri için CA 15-3'ün immunositokimyasal ça lışmalarda kullanılmasının uygun olduğu görüşüne vardık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9397
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
088950.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.68 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons