Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9390
Title: Rokuronyumun farklı 'Priming' doz ve ' Priming' aralıklarda uygulanmasıyla oluşan entübasyon koşulları ve nöromüsküler etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of intubation conditions and neuromuscular effects caused by administration of rocuronium at different 'Priming' doses and 'Priming' intervals
Authors: Cebelli, Volkan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Anestetikler
Rocuronium
Anesthetics
Kas gevşeticiler
Muscle relaxants
Rokuronyum
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cebelli, V. (1999). Rokuronyumun farklı 'Priming' doz ve ' Priming' aralıklarda uygulanmasıyla oluşan entübasyon koşulları ve nöromüsküler etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada non-depolarizan, orta etki süreli, steroid yapılı bir kas gevşetici olan rokuronyumun 0.6 mg/kg standart entübasyon dozu, iki farklı "priming" doz ve "priming" aralığı ile karşılaştırılarak oluşan nöromüsküler ve hemodinamik etkiler değerlendirilmiştir. Elektif şartlarda, orta sureli cerrahi girişim planlanan ASA I-II grubu, 40-90 kg ağırlıklarında, 17-67 yaş arası 75 olgu çalışmaya alınmıştır. Olguların hiçbirisinde nöromüsküler iletimi etkileyebilecek hastalık veya rokuronyumla etkileşebilecek ilaç kullanım öyküsü bulunmuyordu. Operasyon masasma alman olgulara EKG ve noninvaziv yöntem ile arteriyel kan basmcı monitorizasyonundan sonra olguların bir eli indüksiyon, diğer eli de nöromüsküler iletinin monitorizasyonu için hazırlandı. Anestezi indüksiyonunda her olguya 2 ug/kg fentanil ve 2.5 mg/kg propofol iv yoldan verildikten sonra, akselerasyon yöntemi ile çalışan TOF-GUARD sinir stimülatörü kullanılarak adduktor pollicis kasmm yanıtı kontrol değer olarak kaydedildi. Daha sonra 5 gruba ayrılan olgulara Grup A: 0.06 mg/kg "priming" doz rokuronyum 2 dk sonra 0.54 mg/kg rokuronyum; Grup B: 0.1 mg/kg "priming" doz rokuronyum 532dk sonra 0.5 mg/kg rokuronyum; Grup C: 0.06 mg/kg "priming" doz rokuronyum 3 dk sonra 0.54 mg/kg rokuronyum; Grup D: 0.1 mg/kg "priming" doz rokuronyum 3 dk sonra 0.5 mg/kg rokuronyum; Grup E: 0.05 ml/kg şalin 3 dk sonra 0.6 mg/kg rokuronyum verildi. Enjeksiyonun tamamlanmasından sonra tekli uyanda kontrol değere göre % 95 depresyon olduğunda hastalar entübe edildiler. Entübasyon koşullan skorlanarak değerlendirildi. Bütün olgularda rokuronyumun etki başlama süresi, klinik etki süresi ve derlenme süresi 15sn aralıklarla dörtlü dizi uyanya alman yanıtlarla izlenerek kaydedildi. Entübasyon koşullan açısından gruplararasında fark bulunmadı (p>0.05). Gruplararası etki başlama süreleri değerlendirildiğinde; 0.1 mg/kg "priming" doz ve 3 dakika "priming" aralığında verilen rokuronyumun etki başlama süresi, her iki "priming" dozun 2 dakika "priming" aralığında verilmesiyle oluşan etki başlama süresinden ve 0.6 mg/kg standart entübasyon dozuyla oluşan etki başlama süresinden anlamlı olarak daha kısa olduğu gözlendi (pO.001, p<0.05). Aynı şekilde 0.06 mg/kg "priming" doz rokuronyumun 3 dakika "priming" aralığında verilmesiyle oluşan etki başlama süresi de 0.6 mg/kg standart entübasyon dozuyla olan süreden daha kısa bulundu (p<0.01). Klinik etki süreleri incelendiğinde; 0.1 mg/kg "priming" doz rokuronyumun 3 dakika "priming" aralığında verilmesiyle oluşan klinik etki süresinin anlamlı olarak daha uzun olduğu görüldü (pO.01). 0.6 mg/kg standart entübasyon dozuyla oluşan derlenme süresi de "priming" doz verilen gruplardan daha kısa olarak bulundu (p<0.05, p<0.001). Hemodinamik veriler açısından gruplar arasında fark olmadığı görülmüştür. Bunun yanında hemodinamik verilerin grup içi karşılaştırmalarında, kullanılan anestezik ilaçlara bağlı olarak indüksiyon öncesine göre "priming" doz ve entübasyon öncesi dönemlerde düşme, entübasyon öncesine göre de özellikle KAH' da rokuronyumun vagolitik etkisine bağlı olduğu düşünülen artımlar 54meydana gelmiştir. Ayrıca histamin salınımına ait belirti ve bulgulara rastlanmamıştır. Sonuç olarak; rokuronyumun bölünmüş dozlar halinde verilmesinin etki başlangıç süresini kısalttığı, bunun yanında "priming" doz ve "priming" aralığın optimal düzeyde arttırılması ile oluşan etki başlangıç süresinin süksinilkolin ile daha önce yapılan çalışmalarda bulunan sürelerle benzer olduğu bulunmuştur. Ancak rokuronyumun bu uygun doz ve aralıkta verilmesinin klinik etki süresi ve derlenme süresini uzatabileceği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte bu yaklaşımın hızlı endotrakeal entübasyonun gerekli olduğu durumlarda, hemodinamik olarak stabil olmayan hastalarda dikkatli olunması ön koşuluyla süksinilkoline bir alternatif olabileceği kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9390
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088956.pdf
  Until 2099-12-31
2.98 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons