Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9383
Title: "Sialore" cerrahi tedavisinde yeni bir yaklaşım: Köpeklerde stenon kanalı ağzının otojen arter ve ven grefti kullanarak glossopalatal arkusa bilateral transpozisyonu
Other Titles: A new approach to surgical treatment in "Sialore": bilateral transposition of the stenon canal mouth to the glossopalatal arcus using an autogenous artery and vein graft in dogs
Authors: Özgenel, Güzin Yeşim
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Siyalore
Sialorrhea
Tükürük bezleri
Salivary glands
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özgenel, G. Y. (1998). "Sialore" cerrahi tedavisinde yeni bir yaklaşım: Köpeklerde stenon kanalı ağzının otojen arter ve ven grefti kullanarak glossopalatal arkusa bilateral transpozisyonu. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu deneysel çalışmada, Wilkie girişiminin parotis duktus orifisi transpozisyonuna, alternatif yeni bir cerrahi teknik denenmiştir. Çalışma, 10 adet erişkin köpek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tüm deney hayvanlarında, parotis kanal ağızlan bilateral disseke edilip, sol tarafta otojen arter ve sağ tarafta otojen ven grefti ile uç-uca anastomoz edildikten sonra, greftler submukozal tünelden geçirilerek diğer uçları glossopalatal arkusa ağızlaştırılmıştır. Üçüncü ayın sonunda yapılan retrograd sialografide, normal pasajm bulunduğu, hiçbir greftte striktür oluşmadığı ve yapılan histolojik incelemelerde, arter ve ven grefti endotelinin (tek katlı yassı epitel) çok katlı kübik duktal epitele dönüştüğü görüldü. Parotis kanal ağzının arter ya da ven grefti ile farinkse transpozisyonu basit ve klinikte Wilkie prosedürünün random pattern flebi yerine uygulanabilecek etkili bir yöntem olduğu idenimi edinilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9383
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088631.pdf
  Until 2099-12-31
10.3 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons