Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9372
Title: Rekürren gebelik kaybında etyolojik faktörlerin araştırılması
Other Titles: Investigation of etiological factors in recurrent pregnancy loss
Authors: Bilici, Kıvanç
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Abortus
Anatomi
Endokrin sistem
Gebelik
Genetik
Abortion
Anatomy
Endocrine system
Pregnancy
Genetics
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilici, K. (1993). Rekürren gebelik kaybında etyolojik faktörlerin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Gestasyonun 20. haftasından önce 3 tekrarlıyan abortusa*habitüel abortus" veya "rekürren gebelik kaybı" denilmektedir. Son yıllarda 2 tekrar lıyan abortusu olan olgular da bu sınıflamaya alınmıştır. En az iki tekrarlıyan abor tuşlu olan 48 olguda etyolojik faktörler araştırı İdi. Olguların yaş ortalaması 28±0.7 ve abortus ortalaması 3.06±0.2 idi. RGK mda en sık saptanan neden luteal faz defekti (LPD)(9 olgu) idi. Bunu sırayla serviks yetmezliği (18 olgu), raüllerian anomali (5 olgu), immünolojik faktörler-54- (4 olgu), intrauterin adhezyon (İUA) (3 olgu), myoma uteri (2 olgu), kontrolsüz diabetes mellitus (2 olgu), genetik £aktör(l olgu) izliyordu. 48 olgunun 6'sında birden fazla etyolojik faktör birarada bulunuyordu. Bu durum, tedavinin başarısı için etyolojik bir sebep bulunsa bile tüm tetkiklerin eksiksiz yapılması gerektiğini göstermektedir. 9 olgudaki LPD'nin 3'ünde hyperprolaktinemil'inde uterus septus mevcuttu. Hyperprolaktinemi nedeniyle tedaviye başlanan 2 olguda gebelik gerçekleşti.Bunlardan biri doğum yapmış olup,diğeri halen ikinci trimesterdedir.üçüncü olguda ise bromokriptin tedavisi başlanmış¬ tır, uterus septuslu olguya histeroskopik rezeksiyon önerilmiştir. İUA'lı olgu ise tedaviyi kabul etmemiştir. Bir olguya 2 siklus, 100 mgr/gün klomifen sitrat ile ovulasyon indüksiyonu ve luteal dönemde 3 gün ara ile 3 kez 3000 ünite hCG uygulandı. Olguda henüz gebelik oluşmadı. Diğer 3 olguda aynı tedaviye yeni başlamıştır. 2 olguda yüksek HbAlc düzeyleri ile seyreden dia¬ betes mellitus etyolojiden sorumlu tutulmuştur, insulin tedavilerinin düzenlenmesi sonucu her iki olgu tekrar gebe kalmış ve biri term doğum gerçekleştirmiştir.Diğeri halen üçüncü trimesterdedir. 5 olguda Müllerian anomali etyolojik faktör idi. Bunlardan uterus bikornus ve uterus didelphys sebebiyle-55- uygun metodla öpere edilmiş ve servikal yetmezlik için serklaj de uygulanmış, 2 olguda, gebelikler ikinci trimes ter başında son lanmış, fetüsler ex olmuştur. Uterus bikomisli 1 olgu tetkikler esnasında gebe kalmış olup, halen üçüncü trimesterdedir.Uterus unikornis saptanan 1 olgu gebe kalmamıştır. 8 olguda RGK dan serviks yetmezliği sorumlu tutulmuştur. Mc Donald tipi serklaj uygulanan 5 olgunun l'i üçüncü trimesterde, 2'si birinci trimesterde bulun maktadır. Diğer 2 olgunun sütürleri 37 haftada alınmıştır. Vaginal doğum yapan bu 2 olgudan birinin bebeği respiratuar distress sendromu sebebiyle ex olmuştur. 7 abortus ve tipik servikal yetmezlik öyküsü tanımlayan 16 haftalık bir gebe olgumuz tedaviyi kabul etmemiş, 1 olgu ise gebe kalmamıştır. 3 olguda İUA saptanmış, 2 sine dilatasyon-küretaj uygulanmıştır. Tedavi sonrası bir olgu term doğum yapmış, diğeri henüz gebe kalmamıştır. 1 olgu ise dilatasyon-küretajı kabul etmemiştir. RGK1 dan 2 olguda myoma uteri sorumlu tutulmuştur. Myomektomi yapılan 2 olgunun biri, sonraki gebeliğinde ikinci trimester sonunda yakalandığı ansefal i t sonucu ex olmuştur. Diğer olgu henüz hamile kalmamıştır.-56- Çalışmamızda 1 olguda genetik faktör tesbit edilmiştir. Babanın dengeli translokasyon taşıyıcısı olduğu çiftin, sonraki gebeliğinde 16. haftada amniosentez yapı larak, fetüsün 4ql5q dengeli translokasyon taşıyıcısı ol duğu tespit edilmiştir. Gebeliğin devamına izin verilerek dengeli translokasyon taşıyıcısı bir bebek doğurtulmuş- tur. 3 olguda başka major patolojilere eşlik eden, 4 olguda ise, tek etyolojik faktör olarak ant ikardiol ipin antikor yüksekliği saptanmıştır. Tüm olgulara 80 rag/gün aspirin başlanmıştır. Bir olgu tekrar gebe kalmış olup, halen 3. trimesterde bulunmaktadır. 14 olguda RGK için bir etyolojik faktör bulunamamıştır. Bunlardan tekrar gebe kalan 3 olgu l.trimester- de, 2 olgu 2. t rimes t erde, 2 olgu 3. t rimes terde olup, 1 olgu ise term doğum yapmıştır.
İngilizce özet bulunmamaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9372
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031448.pdf
  Until 2099-12-31
2.48 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons