Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9370
Title: Köpeklerde anestezinin kontrolu
Other Titles: Control of anesthesia in dogs
Authors: Görgül, O. Sacit
Topal, Ayşe
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Halotan anestezisi
Monitorizasyon
Köpek
Halothone-anesthesia
Monitorization
Dog
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Topal, A. (1993). Köpeklerde anestezinin kontrolu. Yayınlanmamış doktora tezi .Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tıp hekimliğinde, anesteziyoloji alanındaki geliş meler çok hızlı olmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak, çalışmamızda bu gelişmeleri yakalamak ve çağdaş bir anlayışla sağlıklı bir anestezi oluşturmak ve anes tezinin kontrolü konusunda derinleşmek amaçlanmıştır. Köpeklerde deneysel ve klinik olgular üzerinde, kardio-vasküler ve solunum sistemlerine ilişkin rutin kontrol parametreleri yanı sıra, direkt arter iyel kan basıncı ve sent rai venöz basınç ölçümleri ile, anestezinin kont rolü yapılarak bunların yorumlanması ve bunları rutin hale getirecek bilgi ve beceri sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmanın deneysel materyali değişik yaş cinsi yet ve ağırlıktaki 25 köpekten, klinik olgular ise, kliniğe değişik cerrahi hastalıklar nedeniyle getirilen ve operatif sağaltım için seçilen değişik ırk, cins, yaş ve ağırlıkta 10 köpekten oluştu. Atropin sülfat ve xylazine hidroklorid ile yapı lan premedikasyonu takiben, pentotal sodyum ile indüksi- yon sağlandı. Entübe edilen hayvanlarda hal ot an ve oksijen karışımı ile İnhalasyon anestezisi uygulandı. Bu anestezi altında deneysel süre içerisinde ve operas yon süresi boyunca monitorizasyon sağlandı. Rutin olarak pulzasyon, respirasyon sayıları ile beden ısısı değerleri ve kan örneklerine ilişkin para- -1-metrelerin kontrolü yapıldı. Direkt arteriyel kan basıncı, A.femoralis kullanılarak perkutan punksiyon veya kut-dovm kateterizasyon yapılması sonrasında ane roid manometre ile ölçüldü. Sentral venöz basınç hazır set olarak bulunan CVP monometresi ile V. jugular isten sağ atriuma ulaştırılan kateter yardımı ile ölçüldü. Anestezinin başlangıçtan itibaren her devresinde, kullanılan gerek premedikasyon amaçlı ve gerekse anes- tezik ilaçların sözü edilen sistem üzerindeki etkilerini periyodik olarak yapılan ölçümleri ve değerlendirmeleri ile komplikasyonsuz olarak anestezinin sürdürülmesi ve süratle uyanmanın sağlanabileceği görülmüştür. Çalışmada kullanılan anestezi tekniği ve kullanılan anestezik ajan olan halotan'm etkisiyle kardiovas- küler ve solunum sistemlerinde depresyon oluştuğu, kalp vurum sayısı (66 ± 22) solunum sayıları(6 ± 1) ve A.P'nin (56 ± 10) düştüğü, CVP değerinin (6.1 ± 2.1) yükseldiği gözlendi. Ancak bu kontrol altında gerekli reanimasyon ölçemleri ile, anında bu olumsuzlukların düzeltilmesi gerçekleştirildi. Sonuç olarak rutin kontroller yanı sıra, A.P. ve CVP ölçümlerinin yapılması ve değerlendirilmesi ile anestezinin çok daha sağlıklı olarak kontrol edilebileceği ve yararları çalışmamız sonuçlarına dayanarak vurgulanmaktadır.
In the human medicine, the development in the field of anesthesiology has rapidly been progressing. Parallel to these advancements in this current study, with an up - to - date approach by obtaining a healthy anesthesia, we aimed to catch up with developments achieved in this field, and the gain on in depth view on the control of anesthesia. In the dogs, in addition to collect parameters related with cardiovascular and respiratory systems of experimental and clinical cases, control of anesthesia by measuring direct arterial and central venous blood pressure was made. Our over all aim was to interpret those data collected and to gain the knowledge and practice that will ait to make those parameters appli cable to clinical routine. The experimental material of the study was composed of 25 dogs that are in different ages, sexes, breeds and weights. As the clinical cases, 10 dogs; in different, ages breeds, sexes and weights, brought into the clinics with several surgical problem and chosen for surgery were used in the clinical cases part of the study. After the premedication with atropine sulphate and xylazine hydrochloride, induction was provided the pentothal sodium. Materials were en tuba ted and inhalation anesthe- -3-sia was applied with hal o t hane and oxygen mixture. Experimental and clinical studies materials were moni tored during each anesthetic period. Pulsation and respiration rates, body temperature and some heamoto logical parameteres were observed rount inly. Direct arter ials pressures were measured with aneroid manometer after percutaneus punction or cut-down catheterization of A. femoral is. Central venous pressure were measured with avaible CVP manometer by using a catheter reached to right atrium throughout V.jugularis. The effects of preanesthesia and anesthesia on the respiratory and cardiovascular system was determined utilizing repeated measurements. It was concluded that these measurements are useful for the maintanence of anesthesia without complications and rapid recovary. The anesthesia technique and hal o thane the anesthetic agent caused depressive effects on respira tory and cardiovascular system. As a results of these effects, heart beat ( 66 ± 22), respiratory rate (6+1) and A. P. (56 ± 10) decreased; CVP value (6±2.1) increased. These problems were corrected quickly by reanimation during anesthesia. As a result, it was determined that routine cont rol 1 and measurement of A.P and C.V.P will be helpful for the controlling anesthesia.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9370
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031539.pdf
  Until 2099-12-31
6.02 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons