Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/935
Title: Finansal okuryazarlığın makro ekonomik önemi ve ülkemizde finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi: Bursa ili uygulaması
Other Titles: Macroeconomic importance of financial literacy and determination of the level of financial literacy in our country: Bursa practice
Authors: Yücel, Elif
Kuyumcu, Oğuz
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Finansal bilgi
Finansal okur yazarlık
Makro ekonomi
Finansal okur yazarlık düzeyi
SPSS analizi
Financial information
Financial literacy
Macro economy
Financial literacylLevel
SPSS analysis
Issue Date: 28-Dec-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kuyumcu O. (2018). Finansal okuryazarlığın makro ekonomik önemi ve ülkemizde finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi: Bursa ili uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde sürekli olarak piyasaya yeni finansal ürün ve hizmetler sunulmakta ve gerek tasarruf gerekse yatırımlar için çok sayıda ve karmaşık seçenekler oluşturulmaktadır. Bu durum da özellikle finansal bilgi düzeyi yetersiz olan bireyleri finansal hatalara sürüklemektedir. Bireylerin yaptıkları finansal hatalar zinciri de zamanla tüm ekonomiye yayılmakta ve ülke ekonomisi zarar görmektedir. Dolayısıyla bireylerin finansal konularda bilinçli, etkin ve güvenilir kararlar alabilmesi anlamına gelen finansal okuryazarlık kavramı esasen makro düzeyde önem verilmesi gereken bir konudur. Dolayısıyla hazırlanan bu çalışmanın temel amacı da ülkemizde temel finansal okuryazarlık düzeyinin ölçülmesi ve gelişimi için önerilerin değerlendirilmesidir. Calışmada anket yöntemi uygulanmış ve elde edilen bulgular SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak Bursa ilinde temel düzey finansal okuryazarlık düzeyinin yeterli olduğunu ancak finansal okuryazarlığın daha da geliştirilmesinin faydalı olacağı görüşüne ulaşılmıştır. Ayrıca ankete katılanların borç yönetimi, tasarruf ve emeklilik konularına önem verdiği ancak yatırım yapmakla pek ilgilenmediği görülmüştür. Ankete katılanların demografik özelliklerinin temel finansal okuryazarlık düzeyine etkisi incelendiğinde ise cinsiyet farkının büyük bir etkiye sahip olmadığı ancak eğitim düzeyi arttıkça finansal okuryazarlığın arttığı, yaş arttıkça finansal okuryazarlığın düştüğü tespit edilmiştir.
Today, new financial products and services are being offered to the market continuously and complex options are created for both investments and savings. So this situation, leads to people that have insufficient financial information, making financial mistakes. The financial mistake chain of individuals is also spreading over the whole economy and the country's economy is suffering. Therefore, the concept of financial literacy, which means that individuals can make informed, efficient and reliable decisions in financial matters, is a matter that should be given importance at macro level. The main objective of this study, which is prepared in line with this importance, is to measure the level of basic financial literacy in our country and evaluate the proposals for its development. For this purpose, survey method was applied as a method in the study and the findings were analyzed with the SPSS package program. Consequently it was concluded that the basic level of financial literacy in Bursa proved to be sufficient but further improvement of financial literacy would be beneficial. In addition, it was seen that the respondents attach importance to debt management, saving and retirement issues but were not interested in investing. When the demographics of the participants in the survey were examined, it was found that the gender gap did not have a significant effect but while education level increased the financial literacy also increased, on the contrary while age level increased the financial literacy decreased.
URI: http://hdl.handle.net/11452/935
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
541680.pdf2.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons