Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9305
Title: İlköğretim I.kademe 1. 2. 3. sınıf öğrencilerine Türkçe derslerinde sunulan metinlerde Türkçenin öğretilmesi ile ilgili sorunların irdelenmesi
Other Titles: The analysis of the problems in teaching Turkish text in Turkish courses to 1.rst, 2.nd and 3.rd form pupils at elementary level
Authors: Durak, Mustafa
Köksal, Ayten
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı.
Keywords: Ders programları
Dil öğretimi
Türkçe öğretimi
İlköğretim
Curriculum
Language teaching
Turkish teaching
Primary education
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köksal, A. (1998). İlköğretim I.kademe 1. 2. 3. sınıf öğrencilerine Türkçe derslerinde sunulan metinlerde Türkçenin öğretilmesi ile ilgili sorunların irdelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, ilköğretim okulları, 1. 2. 3. sınıf öğrencilerinin, Türkçe ders kitaplarında geçen sözcükleri kavrama sırasında karşılaştıkları sorunların irdelenmesini amaçlamıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, 1. 2. 3. sınıf Türkçe kitaplarında (her sınıf için bir kitap rastlantısal olarak seçilmiştir). Geçen sözcüklerin dağılımı, sözcük sayısı ve bu sözcüklerin sıklık sayısı ele alınmıştır. Önce 1. 2. ve 3. Sınıf Türkçe kitaplarındaki toplam sözcük sayısı bulunmuş, daha sonra tek tek her sınıfın Türkçe kitabında kaç sözcük olduğu belirlenmiştir. "Sözcük Dağılımı" bölümünde, Türkçe kitaplarında yer alan sözcüklerin, hangi tür sözcükler olduğu üzerinde durulmuş ve fiillerin bu sözcükler arasında sayısal olarak oldukça fazla yer tuttuğu görülmüştür. "Kullanılan Sözcük Sayısı" bölümünde, kitaplarda geçen sözcükler sayısal olarak ifade edilmiştir. "Kullanılan Sözcüklerin Sıklık Sayısı" bölümünde, önce tüm kitaplarda geçen sözcükler saptanmış ve bunlar 100'ün üzeri, 100-50 arası, 19-10 arası, 9-2 arası kullanılmış sözcükler olarak gruplanmıştır. Bir kez kullanılan sözcük sayısı oldukça fazla olduğundan, bu sözcükler tek tek yazılmamış yalnızca sayısal olarak ifade edilmiştir. Sonra aynı çalışma 1. 2. ve 3. Sınıf kitapları için ayrı ayrı yapılmıştır. Birinci bölümün sonunda "Sözcük öğretim Yöntemi" alt bölümünde dil öğretimiyle ilgili ders kitaplarının içerik düzenlemesinde yer alan çeşitli yaklaşımlara yer verilmiş, sözcük öğrenimi ve öğretiminin ilkeleri açıklanmış; öğretmen ve öğrenci merkezli sözcük öğretim yöntemleri üzerinde durulmuştur.127 Çalışmanın ikinci bölümünde, 1. 2. 3. sınıf Türkçe kitaplarında yer alan ve en az sayıda kullanılan sözcüklerden hazırlanan sözcük testlerinin uygulanması yer almıştır. Testler her sınıf için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Birinci sınıf testi üç bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölümde öğrencilere 10 sözcük verilmiş ve bu sözcüklerin tanımlarının yanlarına yazılması istenmiştir. İkinci bölümde, yine 10 sözcük verilmiş ve bu sözcüklerin tanımlarıyla ilgili dörder yeni sözcük yazmaları istenmiştir. Üçüncü bölümde ise 10 sözcüğün tanımları çoktan seçmeli olarak verilmiş ve öğrencilere bu sözcüğün doğru sınıf testlerinin ilk üç bölümü birinci sınıf testi ile aynı özellikte hazırlanmış, ikinci sınıf testine dördüncü bölüm olarak zıt anlamlı 10 sözcük ilave edilmiş ve öğrencilerden karışık olarak verilmiş bu sözcükleri zıt anlamlılık ilişkisine göre eşlemeleri istenmiştir. Üçüncü sınıf testinde ise ilk dört bölüm, ikinci sınıf testi ile aynı özellikte olup, beşinci bölüm olarak eş anlamlı sözcüklere yer verilmiştir. Bu bölümde öğrencilere 10 sözcük verilmiş ve onlardan bu sözcüklerin yanlarına eş anlamlılarını yazmaları istenmiştir. Bir sonraki bölüm, bu testlerin 1.2. 3. sınıf öğrencilerine uygulanmaları ve bu uygulamalarla ulaşılan sonuçlarla ilgilidir..Çalışmanın son bölümü, yapılan uygulamaların genel değerlendirilmesini yansıtmaktadır. Sonuç bölümünde etkin sözcük öğretimi ve bu sözcüklerin öğrenciler tarafından kullanımı ile ilgili öneriler yer almaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9305
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074015.pdf
  Until 2099-12-31
5.32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons