Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9304
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAltıntaş, Ersin-
dc.contributor.authorÜlgütol, Kenan-
dc.date.accessioned2020-02-26T07:01:48Z-
dc.date.available2020-02-26T07:01:48Z-
dc.date.issued1998-
dc.identifier.citationÜlgütol, K. (1998). Bursa Polis Okulu öğrencilerinin benlik kavramları ile mesleki benlik kavramları arasındaki bağdaşım düzeyini etkileyen bazı faktörler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9304-
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı; Bursa Polis Okulu öğrencilerinin benlik kavramları ile mesleki benlik kavranılan arasındaki bağdaşım düzeylerini etkileyen faktörleri incelemektir. Araştırmanın evrenini 1996 -1997 öğretim yılında Bursa Polis Okulunda öğrenim gören 450 polis okulu öğrencisi, örneklemini ise bunların arasından tesadüfi yöntemle seçilen 250 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, benlik kavramı ve mesleki benlik kavramı arasındaki bağdaşımı test etmek için, araştırıcı tarafından geliştirilen ve güvenirlik çalışmaları yapılan Kendini Sıfatlarla Anlatma ve Mesleği Sıfatlarla Anlatma listeleri kullanılmıştır. Bağımsız değişkenlere ilişkin bilgiler ise, yine araştırmacı tarafından geliştirilen Öğrenci Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Güvenirlik çalışmaları sonucunda güvenirliği onaylanmış 73 adet sıfat listesi, öğrencilere bir hafta arayla iki kez verilmiş, önce kendini bu sıfatlara ilişkin olarak derecelendirmesi, ikinci uygulamada ise, aynı sıfatları polislik mesleğine ilişkin olarak derecelendirmesi istenmiştir. Bunların dışında, öğrencilerden, 17 maddelik Kişisel Bilgi Formunu doldurmaları istenmiştir. Araştırmada öğrencilerin benlik ve mesleki benlik kavranılan arasındaki bağdaşım düzeyleri KAPPA (K) formülü kullanılarak hasaplanmıştır. Bağımsız değişkenlere ait alt grupların Kappa katsayıları arasındaki önemlilik farkı.05 ve.01 düzeyinde test edilmiştir. Bu araştırmada; bağdaşımı etkileyeceği düşünülen 17 denenceden 13 'ünde ileri sürülen iddianın doğru olduğuna dair güçlü kanıtlar elde edilmiştir.Özet olarak; mezun olunan lise türü, mesleği seçmedeki etken, mesleği kişilik özellikleri bakımından algılayış tarzı, okuldaki öğretmen ve yöneticilerle olan ilişkileri algılama, kendini bu mesleğin üyesi olarak görme, mesleğin toplumdaki statüsünü ( saygınlığını ) algılama, toplumun mesleğe bakışını algılama, mesleğin geleceğine bakış, meslekte yükselme arzusu, silahlara karşı ilgi duyma, mesleği seçme nedeni ve meslekte sürekli çalışma isteği değişkenlerinin, benlik ve mesleki benlik kavramları arasındaki bağdaşım düzeyini etkilediği, medeni durum, mezun olunan okul seviyesi, polislik mesleğinin gelirini algılama ve polis kıyafetlerini kendine yakıştırma değişkenlerinin ise; bağdaşım düzeyi üzerinde anlamlı bir etki yaratmadığı sonucuna varılmıştır. Bu bulguların ışığında bazı faktörlerin polis okulu öğrencilerinin benlik ve mesleki benlik kavramları arasındaki bağdaşım düzeyini etkilediği yargısına varılmış ve elde edilen bulguların ışığında uygulamalara ve araştırmaya yönelik olarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.format.extentVII, 164 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBenlik kavramıtr_TR
dc.subjectMesleki benlik algısıtr_TR
dc.subjectPolis akademisitr_TR
dc.subjectPolis kolejitr_TR
dc.subjectÖğrencilertr_TR
dc.subjectSelf concepten_US
dc.subjectVocational self perceptionen_US
dc.subjectPolice academyen_US
dc.subjectPolice collegeen_US
dc.subjectStudentsen_US
dc.titleBursa Polis Okulu öğrencilerinin benlik kavramları ile mesleki benlik kavramları arasındaki bağdaşım düzeyini etkileyen bazı faktörlertr_TR
dc.title.alternativeSome factors that affect the level of compatibility between the self-concept and professional self-concept of Bursa Police School studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
073998.pdf
  Until 2099-12-31
6.89 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons