Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9304
Title: Bursa Polis Okulu öğrencilerinin benlik kavramları ile mesleki benlik kavramları arasındaki bağdaşım düzeyini etkileyen bazı faktörler
Other Titles: Some factors that affect the level of compatibility between the self-concept and professional self-concept of Bursa Police School students
Authors: Altıntaş, Ersin
Ülgütol, Kenan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı.
Keywords: Benlik kavramı
Mesleki benlik algısı
Polis akademisi
Polis koleji
Öğrenciler
Self concept
Vocational self perception
Police academy
Police college
Students
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ülgütol, K. (1998). Bursa Polis Okulu öğrencilerinin benlik kavramları ile mesleki benlik kavramları arasındaki bağdaşım düzeyini etkileyen bazı faktörler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı; Bursa Polis Okulu öğrencilerinin benlik kavramları ile mesleki benlik kavranılan arasındaki bağdaşım düzeylerini etkileyen faktörleri incelemektir. Araştırmanın evrenini 1996 -1997 öğretim yılında Bursa Polis Okulunda öğrenim gören 450 polis okulu öğrencisi, örneklemini ise bunların arasından tesadüfi yöntemle seçilen 250 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, benlik kavramı ve mesleki benlik kavramı arasındaki bağdaşımı test etmek için, araştırıcı tarafından geliştirilen ve güvenirlik çalışmaları yapılan Kendini Sıfatlarla Anlatma ve Mesleği Sıfatlarla Anlatma listeleri kullanılmıştır. Bağımsız değişkenlere ilişkin bilgiler ise, yine araştırmacı tarafından geliştirilen Öğrenci Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Güvenirlik çalışmaları sonucunda güvenirliği onaylanmış 73 adet sıfat listesi, öğrencilere bir hafta arayla iki kez verilmiş, önce kendini bu sıfatlara ilişkin olarak derecelendirmesi, ikinci uygulamada ise, aynı sıfatları polislik mesleğine ilişkin olarak derecelendirmesi istenmiştir. Bunların dışında, öğrencilerden, 17 maddelik Kişisel Bilgi Formunu doldurmaları istenmiştir. Araştırmada öğrencilerin benlik ve mesleki benlik kavranılan arasındaki bağdaşım düzeyleri KAPPA (K) formülü kullanılarak hasaplanmıştır. Bağımsız değişkenlere ait alt grupların Kappa katsayıları arasındaki önemlilik farkı.05 ve.01 düzeyinde test edilmiştir. Bu araştırmada; bağdaşımı etkileyeceği düşünülen 17 denenceden 13 'ünde ileri sürülen iddianın doğru olduğuna dair güçlü kanıtlar elde edilmiştir.Özet olarak; mezun olunan lise türü, mesleği seçmedeki etken, mesleği kişilik özellikleri bakımından algılayış tarzı, okuldaki öğretmen ve yöneticilerle olan ilişkileri algılama, kendini bu mesleğin üyesi olarak görme, mesleğin toplumdaki statüsünü ( saygınlığını ) algılama, toplumun mesleğe bakışını algılama, mesleğin geleceğine bakış, meslekte yükselme arzusu, silahlara karşı ilgi duyma, mesleği seçme nedeni ve meslekte sürekli çalışma isteği değişkenlerinin, benlik ve mesleki benlik kavramları arasındaki bağdaşım düzeyini etkilediği, medeni durum, mezun olunan okul seviyesi, polislik mesleğinin gelirini algılama ve polis kıyafetlerini kendine yakıştırma değişkenlerinin ise; bağdaşım düzeyi üzerinde anlamlı bir etki yaratmadığı sonucuna varılmıştır. Bu bulguların ışığında bazı faktörlerin polis okulu öğrencilerinin benlik ve mesleki benlik kavramları arasındaki bağdaşım düzeyini etkilediği yargısına varılmış ve elde edilen bulguların ışığında uygulamalara ve araştırmaya yönelik olarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9304
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
073998.pdf
  Until 2099-12-31
6.89 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons