Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9301
Title: Cerrahi sarılıklarda ultrasonografi ve perkütan transhepatik kolanjiografinin tanı değeri
Other Titles: Diagnostic value of ultrasonography and percutaneous transhepatic cholangiography in surgical jaundice
Authors: Parlak, Müfit
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kolanjiyografi
Sarılık
Ultrasonografi
Cholangiography
Jaundice
Ultrasonography
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Parlak, M. (1986). Cerrahi sarılıklarda ultrasonografi ve perkütan transhepatik kolanjiografinin tanı değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Sarılıklı hastanın değerlendirilmesinde radyolojistin rolünde son yıllarda büyük değişiklikler olmuştur Daha önceleri safra yollarının konvansiyonel radyolojik incelenmesi hipotonik duodenografi, arteriografi gibi in direkt yöntemlerle veya IV kolan jiograf i gibi oldukça sınırlı direkt yöntemlerle yapılmaktaydı. Bugün bu yöntemler, yerlerini büyük ölçüde US ve KT gibi noninvaziv kesitsel yöntemlere ve PTK» ERKP gibi invaziv yöntemlere bırakmıştır. 1974 yılında DK'JRA tarafından Chiba iğnesinin PTK uygulama alanına sokulması ile cerrahi sarılıkların tanısı ve ayırıcı tanısında büyük gelişmeler olmuştur» Yeni ve non invaziv bir yöntem olan US nin sarılıkların tanı ve ayırıcı tanısında rolü iyi bilinmektedir» Çalışmamızda cerrahi sarılıklarda obstrüksiyon düzeyini ve nedenini saptamada PTK ve US nin tanı değerini karşılaştırdık» Çalışmamız 1983-1985 yılları arasında Radyoloji Ana Bilim Dalı'na başvuran 18 ila 80 yaşları arasında 11 erkek ve 14 kadın, toplam 25 olguyu kapsamaktadır.-99- Olgularımızdan 11 'i koledok taşı, dokuzu pank reas başı kanseri, üçü ampulla Vateri kanseri, b5ri ko- ledok kisti ve biri de porta hepatis tümörü idi. Olgula rımızın tümüne ultrasonograf i ve 18 ine de PTK yapılmış tır» PTK uygulanan olgularımızdaki komplikasyon görülme oranı %596 dır» Ultrasonograf ide 6 koledok taşı ve bir pankreas beşi kanseri olgusuna yanlış tanı kondu. Diğer tüm olgularımızda ki bulgular ve tanı patoloji ile uyumlu idi» Çalışmamıza gere obstrüksiyon düzeyini saptamada US nin doğruluk oranı %68, sens itivitesi $89«4 ve spesivi- tesi $70.8 dir» PTK nın ise doğruluk oranı %100 dür. Obst rüksiyon düzeyini saptamada US nin doğruluk oranı $68, sensitivitesi $89*4 ve soesivitesi $70,8 dir. PTK nın ise doğruluk oranı %100 dür» Bu veriler literatürle uyumludur» Sonuç olarak ucuz» uygulanması basit her an tekrarlanabilir olması ve noninvaziv özelliklerinden dolayı US cerrrhi sarılıkların tanısında ilk seçilecek yöntem olmalıdır» Operasyon endikesyonu olan cerrahi sarılıklı olgularda ve palytif tedavi amaçlı radyolojik girişimsel yöntemlerden önce biiiyer ağacı iyi bir şekilde demonstre etme ve cerraha yol gösterici olma özelliğinden dolayı, operasyondan önce PTK uygulamasının verimli olabileceği kanısına varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9301
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
071382.pdf
  Until 2099-12-31
5.18 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons