Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9286
Başlık: Bursa İli Orhaneli İlçesi ve çevresinde yer alan kireçsiz kahverengi orman topraklarının perkolasyon dereceleri ile bazı toprak özellikleri arasındaki ilişkiler
Diğer Başlıklar: Relationships between the degree of perforation and some soil properties of the lime-free brown forest soils in Orhaneli District of Bursa Province and its surroundings.
Yazarlar: Gümüş, Ahmet
Eryüce, K. Burak
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Perkolasyon
Toprak özellikleri
Toprak fiziği
Percolation
Soil properties
Soil physic
Yayın Tarihi: 1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Eryüce, K. B. (1997). Bursa İli Orhaneli İlçesi ve çevresinde yer alan kireçsiz kahverengi orman topraklarının perkolasyon dereceleri ile bazı toprak özellikleri arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırma, Orhaneli ve civarında yer alan farklı bünyelere sahip toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ile perkolasyon değerleri arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma materyali olarak kullanılan toprak örneklerinin perkolasyon değerleri perkolasyon cihazında saptanmıştır. Toprak örneklerine ait analiz sonuçlarına göre araştırma alanı topraklarında perkolasyon değerleri en fazla toprak bünyesinden etkilenmiştir. Tarla kapasitesi, katyon değişim kapasitesi, dispersiyon oranı ise perkolasyona etki eden diğer toprak özellikleri olarak belirlenmiştir. Araştırmada toprak özelliklerinin perkolasyon ile önemli ilişkisi olan ikili ve çoklu ilişki katsayıları ile denklemleri de verilmiştir.
This study has been conducted to determine the relationships of the physical and chemical properties with the percolation values in the soils with different structure located in Orhaneli and vicinity. The percolation values of soil samples, used as research materials, have been measured on the percolation apparatus. According to the analysis result of soil samples, it has been determined that the soil structure is the most effective parameter on the percolation values of soil in these area. Field capacity, cation exchange capacity and dispersion ratio have been determined as other soil properties which have related with percolation values. In the study, the soil properties related significantly with the percolation were, also given as simple and multiple correlation coefficient and regression equation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9286
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
067650.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.12 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons