Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9280
Title: Pepino (Solanum muricatum ait.)'da bazı uygulamaların meyve tutumu, verim ve kalite üzerine etkileri
Other Titles: The effect of some treatments on fruit set, yield and quality in pepino (Solanum muricatum ait.)
Authors: Sivritepe, H. Özkan
Yörük, Nebahat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Kalite
Pepino
Solanum muricatum
Verim
Quality
Yield
Issue Date: 15-Oct-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yörük, N. (1997). Pepino (Solanum muricatum ait.)'da bazı uygulamaların meyve tutumu, verim ve kalite üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 1996 yılı Nisan-Aralık ayları arasında yürütülen bu çalışmada "Miski" pepino çeşidi kullanılmıştır. Bitkiler üç ana dal kalacak şekilde terbiye edilmiştir. Pepino salkımlarına çiçeklerin %30-50' sinin açtığı dönemde meyve tutumunu arttırmak amacıyla 4-CPA (25, 50 ve 75 ppm), (5-NOA (100, 250 ve 500 ppm), GA3 (100, 250 ve 500 ppm) ve BIOZYME (%0.5, 1 ve 2) uygulamaları yapılmıştır. Uygulamalar 6 farklı zamanda her salkıma birer kez olmak üzere tekrarlanmıştır. Ayrıca, uygulamalardan sonra, her salkımda 2 meyve kalacak şekilde seyreltme yapılmıştır. Deneme sonunda, büyümeyi düzenleyici madde uygulaması yapılmış pepinoların herhangi bir uygulama yapılmayanlara (kontrol) oranla meyve tutumu, verim ve kalite açısından daha iyi sonuçlar verdiği belirlenmiştir. En yüksek meyve tutumu %55.8 ile GA3 ' in 500 ppm'lik uygulamasından elde edilmiştir. Ekim-Aralık ayları arasında 4 farklı zamanda hasat edilen meyvelerde; bitki başına meyve verimi (g) ve meyve sayısı (adet), ortalama meyve ağırlığı (g), meyve boyu (cm) ve çapı (cm), meyve-şekil indisi, meyve eti sertliği (lb), suda çözünebilir kuru madde (%), titre edilebilir asit (%) ve pH değerleri belirlenmiştir. En yüksek verimin alındığı BIOZYME' in %2'lik uygulamasından 3293 g/bitki meyve elde edilmiştir. BIOZYME 'in %2'lik uygulamasından kontrole göre bitki başına %21.6 daha fazla verim alınmıştır. Sonuç olarak, pepino üretiminde meyve tutumu, verim ve kalite kriterleri açısından %2'lik BIOZYME uygulaması önerilmiştir.
This study was conducted, between April and December 1996, using pepinos "ev. Miski". The plants were trained on three main branches. Pepino trusses were treated with 4-CPA (25, 50 and 75 ppm), p-NOA (100, 250 and 500 ppm), GA3 (100, 250 and 500 ppm) and BIOZYME (0.5, 1 and 2%) to increase fruit set, when 30-50 % of the flowers were open. The treatments were repeated at 6 different datesy by applying the growth regulators once for each truss. Moreover, following the treatments, the fruits were thinned to leave 2 fruits per truss. At the end of the experiments, it was determined that the pepinos treated with growth regulators gave better results with respect to fruit set, yield and quality, compared with untreated ones (control). The highest fruit set was obtained from 500 ppm GA3 treatment with 55.8 %. The parameters of fruit yield (g) and fruit number, per plant, mean fruit weight (g), fruit length (cm) and diameter (cm), fruit-shape index, firmness of fruit flesh (lb), water soluble solids (%), titratable acidity (%) and pH were determined in the fruits harvested at 4 different dates between October and December. The highest yield was obtained from 2 % BIOZYME treatment with 32 93 g/plant. The yield per plant obtained from 2 % BIOZYME treatment was 21.6% more than control. Consequently, 2% BIOZYME treatment was recommended, with regard to fruit set, yield and quality criteria during growing of pepinos.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9280
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067629.pdf
  Until 2099-12-31
4.8 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons