Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9270
Title: Teaching vocabulary and vocabulary acquisition at different graups of learnes who learn English as a foreign language
Other Titles: İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen değişik gruplarda sözcük öğretimi ve sözcük edinimi
Authors: Durak, Mustafa
Töredi, Belkıs
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Kelimeler
Türk öğrenciler
Yabancı dil öğretimi
Öğrenciler
İngilizce
Words
Turkish students
Foreign language teaching
Students
English
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Töredi, B. (1997). Teaching vocabulary and vocabulary acquisition at different graups of learnes who learn English as a foreign language. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: This study is designed to determine the problems which confront teachers of English and Turkish learners of English when teaching and learning English. It also aims to find ways for a more efficient vocabulary teaching and learning. The chapters I- VI include theoretical knowledge regarding the word, vocabulary teaching and vocabulary acquisition. The seventh and the eighth chapters reflect the practice part of the study. And the last chapter includes the conclusions and suggestions. Chapter I defines the lexis, the relation between "word" and "concept" and the relation between "word" and "meaning". This chapter also defines kinds of lexical items under the headings "simple word" and "multi-word items". Chapter II deals with sense relations and the details concerned with the meaning of a word. Sense relations are studied as synonymy, antonymy and hyponymy. The concepts of denotation, connotation, association, componential analysis, homonymy and polysemy are explained in relation with the lexis. Chapter III presents the lexical units in linguistics. The lexical units are presented as phonology, stress and intonation, sounds and spelling, morphology, word classen, word-building, syntax and cohension and coherence. Chapter IV examines the principles in learning and teaching vocabulary. The principles are explained under the headings aims, quantity, need, frequency, availability, adequate exposure and repetition, meaningful and situational presentation, collocations, receptive and productive vocabulary and grouping of items of vocabulary.Chapter V discusses the techniques used in teaching vocabulary and also gives some information about memorization techniques. The techniques are seen under two major headings as the teacher-centred approach and the student- centred approach. The teacher-centred approach has two divisions as visual techniques and verbal techniques. The student centred approach has three divisions as asking others, using a dictionary and guessing from context. Chapter VI defines the relation between acquisition and learning and states the problems of acquisition with the necessary explanations. Chapter VII reflects the practice part of this study. The setting of Vocabulary Test (Starter), the analysis of the answers and the conclusions are discussed in this chapter. Chapter VIH also reflects the practice part of the study. The setting of Vocabulary Test (Intermediate), the analysis of the answers and the conclusions are discussed in this chapter. Chapter IX, which is the last chapter, gives a summary of the conclusions which are seen in Chapter VTI and Chapter VIE and also makes suggestions regarding vocabulary teaching and vocabulary acquisition. Append I gives tables which show the frequency of the words observed in both tests-Starter and Intermediate -for each student. Appendix II provides the keys to both tests-Starter and Intermediate.
Bu çalışma İngilizce öğretmelerinin ve İngilizce öğrenmekte olan Türk öğrencilerin karşılaştıkları sorunları saptamak, bu alandaki eksikleri ortaya çıkarmak ve daha etkin bir sözcük öğretimi ve öğrenimi için çözümler üretmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın I-VIncı bölümleri sözcüğe ve sözcük öğretim ve öğrenimine ait temel kuramsal bilgileri içermektedir. VII ve VII'inci bölümler çalışmanın uygulama kısmım kapsamaktadır. IX'uncu bölümde ise çalışmadan elde edilen sonuçlar ve öneriler yansıtılmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde sözcük, sözcük-kavram ilişkisi ve sözcük- anlam ilişkisi ile ilgili bilgi verilmiştir. Sözcük türleri basit sözcük ve çok sözcüklü ifadeler olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir. Sözcüklerin yansıttığı anlamlar ile ilgili ayrıntılar ve sözcüklerarası anlam ilişkileri ikinci bölümde ele alınmaktadır. Sözcüklerarası anlam ilişkileri eşanlamlılık, karşıt-anlamlılık ve kapsama ilişkisi başlıkları altında incelenmiştir. Aynı zamanda sözcüklerin temel anlamlan, duygu değeri ve çağrışım kavramları, çok anlamlılık ve yakın anlamlılık kavramları ve sözcüklerin anlamsal analiziyle ilgili bilgiler verilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde dilbilimde yeralan sözcükle bağlantılı birimler bir araya getirilmiş ve açıklamalar yapılmıştır. Bu birimler sesbilim, vurgu ve ezgi, sesler ve yazım, biçimbilim, sözcük sınıfları, sözcük yapımı, sözdizimi ve anlam bağlılığı ve tutarlılığı başlıkları altında incelenmiştir. Dördüncü bölümde sözcük öğretim ve öğrenimine ilişkin ilkeler ele alınmıştır. Bu ilkeler amaç, miktar, gereksinim, sıklık, mevcut olma, yeterliaçıklama ve tekrar, anlamlı sunuş, sözcüklerin birlikteliği, sözcük hazinesi çeşitleri ve sözcüklerin gruplanması başlıkları altında incelenmiştir. Beşinci bölümde sözcük öğretiminde kullanılan teknikler ve sözcük ezberleme yöntemleri açıklanmıştır. Sözcük öğretim teknikleri öğretmen merkezli yaklaşım ve öğrenci merkezli yaklaşım olmak üzere iki ana başlık altında toplanmıştır. Öğretmen merkezli yaklaşım görsel teknikler ve sözlü teknikler olmak üzere İM grupta incelenmiştir. Öğrenci merkezli yaklaşım ise başkalarına sorma, sözlük kullanma ve sözcüğün yer aldığı duruma dayalı tahmin olmak üzere üç grupta incelenmiştir. Altıncı bölüm dil edinimi ve öğrenimi arasındaki anlam ilişkisini incelemektedir. Bu bölümde, ayrıca sözcük edinimine dönük sorunlar ile ilgili bilgi verilmiştir. Yedinci bölüm bu çalışmanın uygulama kısmım yansıtmaktadır. Başlangıç düzeyinde uygulanan sözcük bilgisi sınavına ait düzenleme ve uygulama açıklamaları, bu sınavın analizinden elde edilen bulgular ve bu bulgulara dayalı sonuçlar ele alınmıştır. Sekizinci bölümde yedinci bölüm gibi bu çalışmanın uygulama kısınma aittir. Orta düzeyde uygulanan sözcük bilgisi sınavına ait düzenleme ve uygulama açıklamaları, bu sınavın analizinden elde edilen bulgular ve bu bulgulara dayalı sonuçlar yansıtılmaktadır. Çalışmanın son bölümü olan dokuzuncu bölüm, yedinci ve sekizinci bölümde çıkartılan sonuçların genel bir değerlendirmesini yansıtmaktadır. Bu bölümde ayrıca etkin sözcük öğretimi ve başarılı sözcük edinimi konusunda önerilerde bulunulmuştur.Ill Ekler kısmının birinci bölümünde öğrencilerin test edilen sözcükleri kullanma sıklığı tablolar halinde verilmiştir. Bu kısmın ikinci bölümünde ise başlangıç ve orta düzeyde uygulanan sözcük sınavlarına ait yanıt anahtarları verilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9270
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
062683.pdf
  Until 2099-12-31
4.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons