Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9265
Title: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servise göğüs ağrısı yakınması ile başvuran olguların epidemiyolojik yönden incelenmesi
Other Titles: Epidemiological re-examination of patients who applied to Uludağ University Medical Faculty Emergency Department with chest pain
Authors: Bilgel, Nazan
Özçakır, Alis
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı.
Keywords: Epidemiologic factors
Chest pain
Epidemiyolojik faktörler
Göğüs ağrısı
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özçakır, A. (1999). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servise göğüs ağrısı yakınması ile başvuran olguların epidemiyolojik yönden incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Göğüs ağrısı, kişiyi en yakın sağlık birimlerinden birine başvurmaya sevk eden ve yaşamı tehdit eden olaylardan kaynaklanabilmesi nedeniyle de oldukça önemli sayılan bir yakınmadır. Göğüs ağrısına neden olan olayların çok çeşitli olması nedeniyle, heterojen bir grubu oluşturmaktadır. Miyokard enfarktüsü gibi kardiyak kökenli olayların göğüs ağrısına yol açabilmeleri nedeniyle hekim tarafından ayırıcı tanısı yapılarak olguların hızlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Çalışmamız Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde 20.4.1998- 20.9.1998 tarihleri arasında yapılmıştır. 82 erkek, 32 kadın olmak üzere toplam 114 olgu çalışmaya alınmış, bunlardan 68'i hospitalize edilmiş ve bu olgular yatırıldıkları klinikte izlenerek veriler toplanmıştır. Göğüs ağrısı yakınması ile gelen olguların çoğunun erkek olduğu, risk faktörleri açısından ele alındığında erkek olguların daha çok sigara içtiği ve alkol tükettikleri ayrıca kadın olgulara göre daha fazla stres altında oldukları, buna karşılık kadın olgularda hipertansiyonun daha fazla görüldüğü ve yaklaşık %90'ında menopoz durumunun olduğu saptanmıştır. Kardiyak nedene bağlanmış olan göğüs ağrılı olguları daha çok erkek olguların oluşturduğu, acil serviste erkek olguların %26.8'inde kadın olguların ise %12.3'ünde miyokard enfarktüsü saptanmışken, erkek olguların %37.8'inde ve kadın olguların da % 25.0'ında unstable angina pektoris saptandığı, tüm olguların %59.6'sının hospitalize edildiği ve bunların 3/4'ünün (% 74.2) erkek olgular olduğu, yatan olgularda ortalama yatış süresinin 6.3 gün ve hastane mortalitesinin %4.5 olduğu, kardiyak nedene bağlanmış göğüs ağrılı olguların %51.3'ünde ilk EKG'de akut iskemi bulguları görülmekte iken %26.3 'ünde normal bulgular olduğu saptanmıştır. Kısaca sonuç olarak; göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda risk faktörlerinin iyice sorgulanması, seri halde EKG çekilmesi, kardiyak enzim düzeylerinin belli aralıklarla tekrarlanması, yeni marker'larin kullanılması, acilde özel göğüs ağrısı merkezlerinin oluşturulması, gereksiz hospitalizasyonların azaltılması ve bu konuda hekimlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi son derece önemlidir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9265
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088941.pdf
  Until 2099-12-31
2.11 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons