Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9262
Title: İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin rehberlik programından yararlanma düzeyleri arasındaki farkı etkileyen bazı faktörler
Other Titles: Some factors affecting the difference between elementary school 8th grade students' level of using the guidance program
Authors: Altıntaş, Ersin
Turgut, Serbülent
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Keywords: İlköğretim
Primary education
Öğrenciler
Students
Rehberlik
Guidance
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turgut, S. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin rehberlik programından yararlanma düzeyleri arasındaki farkı etkileyen bazı faktörler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Araştırmada ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin rehberlik programından yararlanma düzeylerini etkileyen bazı faktörlerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Bursa şehir merkezindeki tüm ilköğretim okullarındaki 8. sınıf öğrencileri; çalışma grubunu ise Canaydın İlköğretim Okulu, Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu ve Şirinevler İlköğretim Okulundaki 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu araştırma kapsamında, 8. sınıf öğrencileri için anket formu kullanılmıştır. 8. sınıf öğrencilerinin cinsiyetlerine, anne ve baba öğrenim durumlarına, sosyo ekonomik düzeylerine göre incelenmesinde x2 (ki kare) testi kullanılmıştır. Öğrencilerin programdan yararlanma düzeylerindeki farklılıklar farklılık gösteren maddelerdeki P<0,05 Anlamlılık düzeyine göre incelenmiştir. Araştırma sonucunda; 1. İlköğretim okullarının 8. sınıf öğrencilerinin cinsiyetlerine, anne ve baba öğrenim durumlarına, sosyo ekonomik düzeylerine göre rehberlik programından yararlanma düzeylerinde farklılıklar bulunmuştur. 2. Kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha önce ergenliğe girmesi, 8. sınıfa geldiklerinde erkek öğrencilere göre daha çabuk olgunlaştıklarından erkek öğrencilerin daha fazla problemlerinin olduğu görülmüştür. Genel olarak rehberlik etkinliklerinde, problemli öğrenciler üzerinde durulduğundan, erkek öğrencilerin rehberlik programından daha fazla yararlanmak durumunda olduğu saptanmıştır. 3. Anne ve baba öğrenim düzeyleri arttıkça, öğrencilerin rehberlik programından ve rehberlik servisinin etkinliklerinden yararlanma düzeylerinde de artış söz konusu olmaktadır. Araştırmada anne ve baba öğrenim düzeyi yüksek okul olan öğrencilerin rehberlik programından daha fazla yararlandığı görülmüştür. Document converted by PDFMoto freeware version v 4. Araştırmanın çalışma grubu olan Canaydın İlköğretim Okulu, Altıparmak Fethi Açançiçek İlköğretim Okulu ve Şirinevler İlköğretim Okulu sosyo ekonomik düzeyler baz alınarak oluşturulduğundan, buradan hareketle öğrencilerin sosyo ekonomik düzeyleri açısından üst sosyo ekonomik düzeye sahip olan Canaydın İlköğretim Okulu öğrencilerinin rehberlik programından daha fazla yararlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan sonuçlara dayalı olarak araştırmacı tarafından ortaya konulan önerilere yer verilmektedir.
In the research the evaluation of some factors was fullfiled which influence the level of the benefit from the guidance programme of 8th grade students in the primary school. The proccess of the study, 8th grade students in all primary schools in the centre of Bursa and samples are consist of all 8th grade students in Canaydın Primary School, Altıparmak Fethi Açançiçek Primary School and Şirinevler Primary School. In the scope of this study questionnaire form was used for 8th grade students. The test of x2 was used according to their sex, education level of their mothers – fathers and social economical levels. The difference of the level of the benefit from the programme was examined according to the matters in which shows difference of P<0,05 meaningfulness level. In the result of the study; 1. The differences in the level of benefit from the guidance programme were found according to 8th grade students’ sex, education level of their mothers - fathers and social economical levels. 2. It is seen that the male students have more problems than female students, because the female students begin adolescence earlier than the male students and the female students become earlier than the male students in the 8 th class. It is found out, in the guidance programme activities, the male students need more help form the guidance programme because generally the importance is given on the problem child. 3. It’ s seen that the more increase in the education level of students’ mothers and fathers the more pupils get benefit from the guidance programme and the activities of the guidance department. In the research, it is seen that the students whose mothers’ and fathers’ education level is high get benefit more from the guidance programme. Document converted by PDFMoto freeware version vii 4. Because the study group of the research Canaydın Primary School, Altıparmak Fethi Açançiçek Primary School and Şirinevler Primary School’ s social economical levels take base, soit is reached a consequences that the students of Canaydın Primary School, whose social economical level is high, get benefit more from the guidance programme. At the and of the study depend on the consequences which come out, it’ s given a place for suggestions by the researher.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9262
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188408.pdf442.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons