Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9258
Title: Ali Haydar Efendi’nin Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm adlı eserinin Kitâbu’l-Gasp Ve’litlâf’ın incelenmesi
Other Titles: The analysis of Kitabu’l-Gasp Ve’l-itlaf (Book of extortion and destruction) part from the book Named Dureru’lhukkam Şerhu Mecelleti’l Ahkam by Ali Haydar Efendi
Authors: Cici, Recep
Ürkmez, Emine Çelik
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: İslam hukuku
Islamic law
Dürerü’l-Hükkâm
Gasp
Mecelle
İtlaf
Ali Haydar Efendi
Extortion
Destruction
Issue Date: 28-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ürkmez, E. Ç. (2019). Ali Haydar Efendi’nin Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm adlı eserinin Kitâbu’l-Gasp Ve’litlâf’ın incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Ali Haydar Efendi’nin Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm adlı eserinin gasp ve itlaf adındaki bölümü incelenmiştir. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Giriş’te, eserimizin müellifi olan Ali Haydar Efendi’nin hayatından, ilmi kişiliğinden ve eserlerinden detaylı olarak bahsedilmiştir. Ali Haydar Efendi’nin ilimle ilgili yaptığı faaliyetler tanıtılmaya çalışılmıştır. Yazdığı eserlerle ilgili kısaca bilgi verilmiştir. Birinci bölümde, çalışmamızın konusu olan gasp ve itlaf bölümü hakkında genel bilgiler verilmiştir. Bu bölüm incelenirken Dürerü’l-Hükkâm’ın tasnifinden yararlanılmıştır. Konu anlatılırken Mecelle maddeleri verilerek açıklamalar yapılmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde, gasp ve itlaf bölümünün kaynak tespiti yapılmış ve bu bölümde işlenen konu Hanefi mezhebinin muteber kaynaklarıyla karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Bölümün kaynakları tespit edilip yazılırken en çok başvurulan kaynaktan başlanarak yazılmıştır.
We have analyzed Kitabu’l-Gasp Ve’l-İtlaf (Book Of Extortion And Destruction) part from the book named Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l- Ahkâm by Ali Haydar Efendi. This study has consisted three section. We have mentioned about Ali Haydar Efendi, the author of the book; his life, his scholarly identity and his works in detail. We have struggled to present Ali Haydar Efendi’s academic studies. We have informed of his books briefly. In the first section, we have given ın the second section, general information about the section of extortion and culling. While we are studying this part we have made use of classificiation of the book that we review. Whilst explaining the subject we have struggled to clarify by giving topic of Mecelle. In the second section, the subject studied in this section has been tried to compare with trustworthy resources of Hanafi school. Specifying and writing the resources of the chapter, we have written the most aplied books firstly.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9258
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
emine_çelik_ürkmez.tez.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons