Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9255
Title: İlköğretim 4 ve 5. sınıf fen ve teknoloji dersindeki vücudumuzu tanıyalım ünitesine yönelik etkinlik tasarımı
Other Titles: Design of the activities of unit "meet our body" in the science and tecnology courseof fourth and fifth grade in primary school education
Authors: Şimşekli, Yeter
Tuncel, Gonca
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/İlköğretim Bilim Dalı.
Keywords: Program geliştirme
Fen bilgisi öğretimi
Etkinlik
Tutum
Bilimsel süreç becerisi
Curriculum development
Science education
Activity
Attitude
Scientific process skill
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tuncel, G. (2011). İlköğretim 4 ve 5. sınıf fen ve teknoloji dersindeki vücudumuzu tanıyalım ünitesine yönelik etkinlik tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, ilköğretim birinci kademe dördüncü ve beşinci sınıf Fen ve Teknoloji dersinde yer alan Vücudumuzu Tanıyalım ünitesi etkinlikleri ile yine bu ünitenin, araştırmacı tarafından geliştirilen alternatif etkinlik tasarımları arasında hedef davranışlara ulaşılabilirlik açısından anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmada, tarama ve deneme modelleri birlikte kullanılmıştır. İlk olarak, Bursa İli ilköğretim birinci kademede görevli 50 sınıf öğretmeninin, mevcut öğretim programı hakkındaki görüş ve önerileri alınmıştır. Ardından, araştırmacı tarafından geliştirilen etkinlik tasarıları, 70 dördüncü ve 60 beşinci sınıf öğrencisinden oluşan örneklemin deney grubuna uygulanmıştır. Uygulamalar 2010- 2011 öğretim yılı bahar döneminde, haftada 3 ders saati olmak üzere toplam 18 ders saati yani 6 haftada tamamlanmıştır.Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen Ünite Başarı Testleri, Öğretmen Müfredat Görüş Anketi, Bilimsel Süreç Becerileri Ölçekleri, Öğretmen Etkinlik Değerlendirme Anketi ve Geban ve diğerleri (1994) tarafından geliştirilen Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin yeniden düzenlenmesi ile oluşturulmuş Tutum Ölçeği olmak üzere toplam beş farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 11.5 (Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanılarak; ortalama, frekans, yüzde, standart sapma, varyans ve t-testi hesaplamaları yapılmıştır. Sonuç olarak, hazırlanan alternatif etkinliklerin zaman sorunu ve sınıf kalabalıklığı gibi temel sorunların çözümünde daha etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca alternatif etkinliklerin mevcut etkinliklere göre öğrenci başarılarında, tutumlarında ve bilimsel süreç becerilerinin gelişiminde daha etkili olduğu görülmüştür. Geliştirilen etkinlik tasarımlarının Fen ve Teknoloji dersi müfredat programının daha etkili kullanımına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
The present study was intended to investigate the activities of the unit Meet Our Body in the Science and Tecnology course of the fourth and fıfth grade in primary school education and whether there is a significant difference between this unit and the alternative activities designed by the researcher for the unit in terms of the accesablity of the target behaviours.In the present study, both survey model and experimental model have been used. First, the opinions and suggestions of 50 primary education class teachers in Bursa regarding the current curriculum was handled. Then, development activities designed by the researcher was applied on the sample group consisting of 70 fourth and 60 fifth grade students. The applications, which were planned as three hours per week, lasted 6 weeks in 2010-2011 academic year spring term.The Unit Achievement Tests, The Teacher Curriculum Sight Survey, The Scientific Process Skills Scales, The Teacher Activity Assessment Survey and developed by the researcher and The Attitude Scale Towards Science and Tecnology Courses developed by Geban etc (1994) which is redevelopment by researcher were used as data collection instruments in the present study. In the data analysis, the SPSS 11.5 statistics program was used and mean score, frequency, percentage, standard deviation, variance and t-test calculations through this program.Consequently, it was found that the alternative activities are more efficiently than unıt activities on solving the basic problems the matter of time and the crowded classes. Furthermore, it was found that the alternative activities are more efficiently than unıt activities on students achievements, attitudes towards to Science and Tecnology and the development of scientific process skills. It is thought of that, the development actives designs are assisted the usage of the Science and Technology education curriculum more efficiently
URI: http://hdl.handle.net/11452/9255
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
306517.pdf3.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons