Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9253
Title: Yeni ürün inovasyonu ve yeni ürün inovasyonunun satışlarının önraporlanması
Other Titles: Innovation of the new product and forecasting the innovation of the new product’s sales
Authors: Sevüktekin, Mustafa
Yılmaz, Tuğba
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/Ekonometri Bilim Dalı.
Keywords: Yeni ürün
New product
Difüzyon model
Bass difüzyon modeli
Önraporlama
Diffusion model
Bass diffusion model
Forecasting
Issue Date: 21-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, T. (2019). Yeni ürün inovasyonu ve yeni ürün inovasyonunun satışlarının önraporlanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Firmalar, piyasada varlıklarını koruyabilmek ve geleceğe taşıyabilmek amacıyla yenilikler yapmak zorundadır. Bu inovasyonlar mevcuttaki ürün, hizmet veya süreçler için yapılabilmektedir. Firmalar, bu inovasyonları yaparken nerede ve nasıl bir inovasyon yapmaları gerekeceğini seçebilmek için birçok yöntem kullanmaktadır. Son zamanlarda, bu inovasyon seçimini yapmak için Tasarım Odaklı Düşünme Yöntemi uygulanmaktadır. Firmalar mevcuttaki ürünlerini geliştirerek, yeni bir ürün piyasaya çıkartmadan önce yeni ürünün piyasaya sürülmesinin bünyeleri açısından kâr-zarar durumunu öngörmelidir. Bu öngörme, Difüzyon modellerinden birisi olan, Frank Bass tarafından ortaya çıkartılan bir model yardımıyla hesaplanacaktır. Bass Difüzyon Modeli, dayanıklı yeni bir ürünün ilk satışlarının tahmininde kullanılan yaygın bir difüzyon modeli olarak kullanılmaktadır. Bu modelin amacı, yeni ürünün ilk satışlarının matematiksel bir form yardımıyla toplumda nasıl benimsendiğini göstermektir. Frank Bass’a göre bu benimseme olayını gerçekleştirecek iki müşteri tipi vardır. Bunlardan biri yenilikçilerden oluşurken, diğer müşteri tipi ise taklitçileden oluşaktadır. Benimsenme durumunu göstermek için ise Bass Difüzyon Modelinin temel parametreleri olan p, q ve m’nin tahmin edilmesi gerekmektedir. Frank Bass p, q ve m parametrelerini bulmak için En Küçük Kareler tekniğini uygulamıştır. Yapılan bu çalışmada, özel bir inşaat firmasının üretmiş olduğu bir beton kırma makinesinin satış verileri kullanılarak parametre tahminleri gerçekleştirilmiştir. Parametre tahminlerinden sonra, zirve satış zamanı ve zirve satış sayısı tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçlardan sonra, gerçekleşen ve önraporlanan satış vi verileri karşılaştırıldığında, Bass Difüzyon Modelinin dayanıklı yeni bir ürünün ilk satışlarını tahmin etmede başarılı olduğu görülmüştür. Bu tezin amacı, yeni ürünün satışlarını önraporlayan Bass Difüzyon Modelinin tanıtılmasını ve Türkiye’de henüz uygulanmamış olan bu modelin yeni ürün ile ilgilenen şirketlere bir kaynak oluşturmasını sağlamaktır.
Corporations have to make innovations in order to protect their assets in the market and carry them to the future. These innovations can be made for existing products, services or processes. Companies use many methods to choose where and how to realize innovation when making these innovations. Nowadays, a Design Thinking Method has been used to make this innovation choice. By developing their existing products, companies should anticipate how this scenario, which will ocur when they launch this product, will result for companies before there lease of a new product. With this forecasting work done, after launching their new products; companies will demand to forecast the sales of the new product using the sales data of the existing old product. However, in a model, even with out the sales data of the product; it is aimed to forecast the sales of the new product as taking into account the sales data of the product before it was developed. This model as one of the Diffusion models, is the model which was invented by Frank Bass. The Bass Diffusion Model is used as a common diffusion model to predict the initial sales of a new durable product. The purpose of this model is to demonstrate how the first sales of the new product are adopted in viii society using a mathematical form. Accordingto Frank Bass, there are two types of customers that will realize this adoption fact. While a type of them consists of innovators, the other type of customers consists of imitators. In order to demonstrate the adoption, the basic parameters p, q and m of the Bass Diffusion Model should be presumed. Tofind p, q and m parameters, Frank Bass has applied the technique of Least Squares.In this study, parameter estimations have been realized by using sales data of a concrete crushing machine produced by a private construction company. After parameter estimations, time of the peak sales and number of the peak sales have been estimated. After the results obtained and when the actual and forecasted sales data were compared, it was seen that the Bass Diffusion Model was successful in prediction of the initial sales of a new durable product. The aim of this thesis is to promote the Bass Diffusion Model, which can forecast the sales of new product, and to provide this model as a source for companies, who are interested in new product, which is not yet applied in.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9253
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tuğba_yılmaz_tez.pdf.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons