Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9230
Title: Endüstride poliüretan malzeme üretiminde kullanılan sıvıların viskozitelerinin tayini ve bunun üretim makinaları performansına olan etkilerinin incelenmesi
Other Titles: Determination of the viscosities of liquids used in the production of polyurethane materials in industry and their effects on the performance of production machinery
Authors: Karagöz, İrfan
Çelik, M.Kemal
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı.
Keywords: Basınç
Otomotiv endüstrisi
Poliüretan
Sıcaklık
Pressure
Automotive industry
Polyurethane
Temperature
Issue Date: 23-Mar-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, M.K. (1994). Endüstride poliüretan malzeme üretiminde kullanılan sıvıların viskozitelerinin tayini ve bunun üretim makinaları performansına olan etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tezin ilk bölümünde poliüretan malzemesi hakkında ve dünyada kullanım alanları hakkında bilgi verilerek giriş yapılmıştır. Poliüretan malzemesini oluşturan polyol ve isocyanate akışkanlarının uydukları karakteristik denklemlerini ve bu tip akış karakteristiği gösteren akışkanlarla ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir. İkinci bölümde akışkanların sınıflandırılması yapılmış ve bu akışkanların boru içindeki akış karakteristikleri incelenmiştir. Ayrıca akışkanların en önemli özelliklerinden biri olan viskoziteyi etkileyen parametreler ortaya konmuştur. Üçüncü bölümde Newtoniyen ve Non-Newtoniyen akışkanların viskozitelerinin ölçüm metodları açıklanmış ve yapılan deneysel çalışmalar verilmiştir. Non-Newtoniyen akışkan olan polyol malzemesinin k ve n katsayılarının bulunmuş ve boru içindeki hız dağılımları çizilmiştir. Poliüretan makinaları dördüncü bölümde ele alınmış sıvı hattındaki akışı etkileyen parametreler incelenmiştir. Bu akışkanların pompalanmasında kullanılan pompalar teorik ve deneysel olarak ele alınmış, sıcaklığın ve basıncın akışkanlar üzerindeki etkileri verilmiştir. Ayrıca üretilen mamüllerin kalitesini önemli ölçüde etkileyen faktörler incelenerek kaliteli poliüretan malzeme üretmek için öneriler getirilmiştir.
The aim of this thesis. is to investigate the rheiogical structure of Tofaş steering vvheel’s polyol and isocyanate liquids that are commonly used in automotive industry and, is to bring some approaches to effects that cause damage in product. For this purpose, rheoiogical structures of Newtonian and Non-Newtonian fluids have been examined. It has also been investigated what type of liquids are polyol and isocyanate liquids that are formed the polyurethane. It was determined that polyol is a Non-Newtonian(pseudoplastics) fluid and isoscyanate is a Newtonian fluid. As a result, it is seen that temperature and pressure affect the volumetric flow rate. The pressure increase with volumetric flow rate increase polyol liquid is given as a linear relation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9230
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033850.pdf
  Until 2099-12-31
4.58 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons