Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/922
Title: Gânîm El-Bağdâdî’nin el-vasit fi şerhi tehzîbi’l-mantık adlı eserinin tenkitli metin neşri ve muhteva analizi
Other Titles: Critical textual publishment and content analysis of Gânîm El-Bağdâdî’s book of el-vasit fi şerhi tehzîbi’lmantık”
Authors: Peker, Hidayet
Al Bayati, Khaldoon Abdalhadi Rashid
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
Keywords: Ganim el Bağdadi
Mantık
Kıyas
Önerme
Ganim El Bağdadi
Logic
Comparison
Proposition
Issue Date: 17-Jan-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Al Bayati, K. A. R. (2019). Gânîm el-bağdâdî’nin el-vasit fi şerhi tehzîbi’l-mantık adlı eserinin tenkitli metin neşri ve muhteva analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: “Mantık ilmi, düşünme faaliyetinde zihni hatalardan koruyan, doğru düşünmenin kurallarını ve yöntemlerini gösteren ilimdir. islam filozofları ise mantığı, bilinenden bilinmeyenin elde edilmesini sağlayan, bütün ilimlerin metodolojisinde önemli bir konuma sahip bir alet ilim olarak tanımlamışlardır. dolayısıyla mantık, islam filozoflarının çalışma sahalarında önemli bir yere sahiptir. bu bağlamda taftazanî’nin “tehzîbu’l-mantık ve’l-kelâm” adlı eserinin mantık bölümü ayrı bir öneme sahiptir. zira mantık ilminin öğretimi söz konusu olduğunda temel alınan eserler arasında yer alan bu eser üzerine pek çok şerh ve hâşiye yazılmıştır. bu şerhlerden birisi de gânîm el-bağdâdî’ye (ö. h.1030) aittir. tehzîbü’l-mantık’ın anlaşılmasında önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğümüz bu eserin tahkikinden oluşan çalışmamız, hayatı ve eserleri, metnin içeriğine dair bir özet ve metnin tahkiki olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.”
Logic is the science which protects the mind from the mistakes of the activity of thinking and shows the methods and rules of true thinking. ıslam philosophers defines the logic as the science which helps to derive the unknown from the known and an important instrument which constitutes an important position in the methodologies of all other sciences. therefore, logic has a special place in the studies of ıslam philosophers. ın this sense, the “logic” chapter of taftazanî’s book “tehzîbu’l-mantık ve’l-kelâm” constitutes a higher importance as this work is considered to be one of the fundamental sources used as base for the logic studies. there are also various commentaries and footnotes written about this book in several resources. one of this commentaries belongs to gânîm el-bağdâdî (d. h.1030). this study focuses on the examination of this book which we consider to have a special place in terms of tehzîbü’l-mantık’s being understood properly and it consists of three parts as his life and his works, a summary of the content of the text and examination of the text.
URI: http://hdl.handle.net/11452/922
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
542840.pdf2.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons