Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9207
Title: Kronik kalp yetersizliğinde görülen anemide hepsidin molekülünün rolü ve eritrosit dağılım genişliği artışı ile ilişkisi
Other Titles: The role of hepcidin molecule in anemia of chronic heart failure and the relationship between increased RDW (Red blood cell distribution width)
Authors: Yeşilbursa, Dilek
Doğan, Selda
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Hepsidin-25
Kalp yetersizliği
Anemi
RDW
Hepcidin-25
Heart failure
Anemia
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, S. (2013). Kronik kalp yetersizliğinde görülen anemide hepsidin molekülünün rolü ve eritrosit dağılım genişliği artışı ile ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Anemi ve artmış eritrosit dağılım genişliğinin (RDW “Red Blood Cell Distribution Width”) kronik kalp yetersizliğinde (KKY) hastaneye yatış ve tüm nedenlere bağlı ölüm riskinde artış ile bağımsız ilişkisi olduğu gösterilmiştir. Kronik kalp yetersizliğinde görülen anemide rol alan mekanizmalar tamamıyla açıklanamamaktadır ve muhtemelen “multifaktöryel”dir. Hepsidin, karaciğerde sentezlenen, demirin absorbsiyon ve kullanımını baskılayarak vücutta demir regülasyonunu sağlayan bir peptitdir. Biz çalışmamızda hepsidinin kalp yetersizliğinde görülen anemideki rolünü anlamayı, RDW artışı ile ilişkisini incelemeyi amaçladık. Elli sekiz kalp yetersizliği (KY) hastası ve 25 kontrol hastası çalışmaya alındı. Kalp yetersizliği hastaları anemisi olan 30 hasta ve olmayan 28 hasta şeklinde 2 gruba ayrıldı. Hastalar demografik ve klinik özellikler, transtorasik ekokardiyografi, hemogram ve anemi parametreleri, hepsidin-25 düzeyleri, proBNP (b-tip natriüretik peptit ön hormon) ve renal fonksiyonlar açısından karşılaştırıldı. Anemisi olan hastaların %83’ünde demir eksikliği anemisi, %17’sinde kronik hastalık anemisi mevcuttu. Kırk altı hastanın RDW değeri %14,5’un üzerinde saptandı. Bu hastaların 25’i anemisi olan, 21’i anemisi olmayan gruptaydı. Hepsidin-25, anemisi olan KY hastalarında en düşük, anemisi olmayan KY grubunda ise en yüksek saptandı (p=0,049). Demir eksikliği anemisi olan KY grubunda beklendiği gibi hepsidin-25 düşük saptanmış olmasına rağmen anemisi olmayan KY grubunda en yüksek oluşu, bir akut faz reaktanı olan ferritinin de bu grupta diğer iki gruptan belirgin yüksekliği nedeniyle inflamasyon lehine yorumlandı. RDW açısından 3 grup birlikte değerlendirildiğinde medyan değerler istatistiksel olarak anlamlı düzeyde birbirinden farklıydı (p<0,001). RDW değeri en yüksek olan grup anemisi olan KY grubuydu. RDW ile sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu arasında negatif yönde (r=-0,586, p<0,001), proBNP ile v pozitif yönde (r=0,410, p=0,001) anlamlı korelasyon saptandı. Hepsidin-25 ile RDW arasında ise istatistiksel olarak anlamlı olmasa da negatif yönde korelasyon saptandı (r=-0,212, p=0,073). Sonuç olarak, KKY’de anemi ve artmış RDW’nin kötü prognostik etkisi bilinmektedir ve “multifaktöryel” bu patolojik sürecin yavaşlatılması ve hemoglobin düzeyinin yükseltilmesi önemlidir. Şimdilik hepsidin-25 kalp yetersizliğinde görülen anemide sebep olmaktan çok sonuç gibi görünmektedir, ancak hepsidin-25’in bu süreçte oynadığı rolü daha iyi anlamak için çok merkezli, randomize ve hasta sayısı fazla olan çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anemia and increased red cell distribution width (RDW) has been demonstrated to be independently associated with increased risks of hospitalization and all-cause mortality in patients with chronic heart failure (CHF). The mechanisms underlying anemia in CHF are not fully understood and probably multifactorial. Hepcidin is an iron regulatory peptide that is synthesized in the liver to suppress iron absorption and utilization. In this study we aimed to investigate the relationship between the increase in the RDW and hepcidin levels and to understand the role of hepcidin in CHF with anemia. Fifty eigth CHF patients and 25 controls were included in the study. CHF patients were divided into two groups in terms of presence of anemia as 30 patients with anemia and 28 patients without anemia. Patients were compared in terms of demographics and clinical characteristics, transthoracic echocardiography, haemogram and anemia parameters, hepcidin-25 levels, proBNP (b-type natriuretic peptide) and renal function tests. Among patients with anemia, 83% of these had iron deficiency anemia and 17% of these had chronic disease anemia. In 46 patients RDW values were above 14,5%. Twenty five of these patients were in the anemia group and 21 patients were in the non-anemic group. Levels of hepcidin-25 were found the lowest in CHF patients with anemia, were highest in the CHF patients without anemia (p=0,049). CHF patients with iron deficiency anemia had lower values of hepcidin-25 as expected but in CHF patients overall hepcidin-25 values were higher, furthermore ferritin, an acute phase reactant of inflammation, was also higher vii in this group, so we interpreted this result as an indicator of inflammatory process. As the median values for the three groups were evaluated, RDW values were significantly different among the groups (p<0,001). The group with the highest value of RDW was the CHF with anemia. RDW was negatively correlated with left ventricular ejection fraction (r=-0,586, p<0,001), and positively correlated with proBNP (r=0,410, p=0,001). Hepcidin-25 was negatively correlated with RDW although was not statistically significant (r=-0,212, p=0,073). In conclusion, increased RDW and anemia were known as poor prognostic factors in CHF patients and it is important to slow down this multifactorial pathological process and raising the level of hemoglobin. Low levels of hepcidin-25 seems to be the result rather than a cause of anemia in patients with heart failure. However, to better understand the role of hepcidin-25 in this process, multi-centered, randomized studies with larger patient groups are required.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9207
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
347759.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons