Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9203
Title: Türkiye'de şahıs ve sermaye şirketlerinin vergisel açıdan karşılaştırılması ve değerlendirilmesi
Other Titles: The comparison and evaluation of partnership and capital companies in view of taxation in Turkey
Authors: Edizdoğan, Nihat
Gümüş, Erhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
Keywords: Vergi
Bölünme
Tasfiye
Birleşme
Devir
Şirket
Tax
Division
Acquisition
Liquidation
Merger
Company
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gümüş, E. (2006). Türkiye'de şahıs ve sermaye şirketlerinin vergisel açıdan karşılaştırılması ve değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Şirketler, insan istek ve ihtiyaçlarını sürekli olarak karşılamak üzere, piyasası olan ve fiyatı piyasada oluşan iktisadi mal veya hizmetleri satışa sunmak ve bu yolla kar sağlamak amacı güden kuruluşlardır. Türkiye’de şirketler şahıs ve sermaye şirketleri olmak üzere ikiye ayrılırlar. Vergi hukukumuzda şahıs şirketleri ile sermaye şirketleri vergilendirme bakımından değişik özellikler taşımaktadır. Şahıs şirketleri gelir vergisi kanununa göre vergilendirilirken, sermaye şirketleri kurumlar vergisi kanununa göre vergilendirilmektedirler. Şirketlerin kuruluş aşamasından sona erme aşamasına kadar vergilerin şirketler üzerinde çeşitli etkileri bulunmaktadır. Vergiler şirketlerin kuruluş aşamasında işyeri seçimi, hukuki şekil seçimi ve sermaye yapısı seçiminde etkili olmaktadır. Ayrıca vergiler şirketlerin işleyiş aşamasında yatırım kararları üzerinde etkili olmaktadır. Son olarak da şirketlerin sona erme aşamasında vergilerin etkileri bulunmaktadır. Şirketler vergisel avantajlar nedeniyle başka şirketlerle birleşmekte ya da başka şirketlere dönüşmektedirler. Tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Türkiye’de şirket türleri, yapıları ve şirketlerin vergilendirilmesi yer almaktadır. İkinci bölümde, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nde şirketlerin yapısı ve vergilendirilmesi yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise, şirketlerin kuruluş aşamasında, işleyiş aşamasında ve sona erme aşamasında vergilerin etkileri incelenmektedir.
The companies are an establishment which aims to obtain profit and to supply economic goods and services that have a market and its price constitued by market in order to meet request and needs of human continually. In Turkey, companies divide into two different companies as partnership company and capital company. In our tax law, partnership companies and capital companies have different features from view of taxation. While partnership companies are taxed according to income tax, capital companies are taxed by corporation income tax. Taxes have various impacts on companies from the establihment of company stage to the winding up of company stage. Taxes have effects on churce of office, legal form and the structure of capital in the establishment company. Also, tax effects on investments decisions in the production of company stage. Finally, in the winding up of company stage, taxes have effects. The companies merge or transform into another companies due to tax incentives. Thesis consists of three chapters. In first chapter, there are the kinds of companies, their structure and to be taxed of companies. In second chapter, it is placed the structure and evaluation of companies in European Communite and United States. In the third part, the effects of taxes are investigated in the establishment, production and winding up of companies stages.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9203
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187766.pdf1.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons