Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/917
Title: Ürdün'de yükseköğretimde din eğitimi
Other Titles: Religious education in higher education in Jordan
Authors: Kılavuz, Mehmet Akif
Aydın, Yusuf
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Ürdün
Yükseköğretim
Din eğitimi
Higher education
Jordan
Religious education
Issue Date: 9-Jan-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, Y. (2019). Ürdün'de yükseköğretimde din eğitimi. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Ürdün'de yüksek din öğretimi kurumlarını konu edinen bu çalışmada ülkedeki yükseköğretimin tarihi süreci, mevcut durumu, hedefleri ve sorunları gibi konular incelenmiştir. Genel olarak Ürdün'deki şeriat fakültelerinin tarihi süreci, eğitsel yapısı, hedefleri, ders programları, istihdam alanları gibi konuları ele alınmış, özelde ise Yermuk Üniversitesi Şeriat ve İslam Araştırmaları Fakültesinin tüm eğitsel unsurlarına odaklanılmıştır. Bu çalışma araştırılacak konuyu daha detaylı inceleme ve farklı olgular arasında açımlayıcı özelliğe sahip olması nedeniyle karma araştırma yöntemiyle (nicel-nitel) desenlenmiştir. Çalışmamızın motivasyon kaynağı; Ürdün gibi farklı kültür ve medeniyetlerin kesişme noktası konumundaki bir ülkede, yüksek din eğitimi kurumlarında alternatif din eğitimi uygulamalarının var olabileceği düşüncesidir. Çalışmamızın gerçekleştirilme amacı, Ürdün Yükseköğretim sistemi içinde sürdürülen din eğitimi modelini tüm boyutları ile ele almaktır. Bu araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Literatür taraması ile birlikte betimleme yönteminin de kullanıldığı çalışmamızın giriş kısmında araştırmanın amacı, önemi, kapsamı ve metodu hakkında bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde Ürdün hakkında genel bilgiler verilerek eğitimin tarihi süreci ele alınmış ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yükseköğretim kurumları ve şeriat fakültelerinin yapısını incelediğimiz ikinci bölümde ise Şeriat fakültelerinin tüm eğitsel unsurları ele alınmıştır. Üçüncü bölümde Ürdün'de yüksek din öğretimi kurumu olarak faaliyet gösteren Yermuk Üniversitesi Şeriat ve İslam Araştırmaları Fakültesinin bölümleri, ders programları, öğretim metodları gibi konular incelenmiştir. Çalışmanın özelde yabancı ülke eğitim sistemi araştırmalarına, genelde ise din eğitimi literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
In this study, which deals with higher religious education institutions in Jordan, the historical process of the higher education in the country, its current situation, objectives and problems are examined. In general, the historical processes of Jordanian Shariah faculties, educational structure, objectives, course schedules, areas of employment were discussed and in particular, all the educational elements of the Faculty of Shariah and Islamic Studies of Yermuk University were focused on. This research is designed with a mixed research method (quantitative-qualitative) because it has the feature of examining the subject to be investigated in detail and has an explanatory feature among different phenomena. The motivation source of our study is the idea that there may be alternative religious education practices in higher religious education institutions in a country which is the intersection point of different cultures and civilizations like Jordan. The purpose of our study is to examine the religious education model in the higher education system in Jordon with all dimensions. This study consists of three chapters. In the introduction part of the study, where a literature review and a descriptive method is used, information about the purpose, importance, scope, and method of the study is given. In the first chapter, general information about Jordan was given, the historical process of education was discussed and evaluations were made. In the second chapter, which examines the structure of higher education institutions and the schools of Shariah, all educational elements of Shariah faculties are discussed. In the third chapter, topics such as the departments, curriculums, teaching methods of the Shariah and Islamic Studies Faculty of Yermuk University, which is a high religious education institution in Jordan, were examined. It is thought that this study, in particular, will contribute to the research of foreign education system and, in general, to the literature on religious education.
URI: http://hdl.handle.net/11452/917
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
542402.pdf7.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons