Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9166
Title: Alabalık karma yemlerinde tam yağlı soyanın balık ununun yerine kullanılma olanakları
Other Titles: Possibilities of using full fat soybean instead of fish flour in trout mixed feeds
Authors: Karabulut, Ali
Bilgüven, Murat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Alabalıklar
Balık unu
Karma yemler
Soya
Zootekni
Trouts
Fish meal
Compound feeds
Soybean
Zootechnics
Issue Date: Sep-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilgüven, M. (1994). Alabalık karma yemlerinde tam yağlı soyanın balık ununun yerine kullanılma olanakları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Balık unu salmonid yemlerinin en önemli hayvansal protein kaynağıdır. Ancak, fiyatının yüksek olusu, her zaman istenilen miktarlarda bulunmayışı, çok çeşitli balıklardan çok çeşitli yöntemlerle (şekillerde) elde edilmesi sonucu kalitesinin sabit olmaması ve saklama güçlükleri nedeniyle ülkemizde alabalık karma yemlerine istenilen düzeyde balık unu katılamamaktadır. Bundan dolayı bu araştırmada, alabalık rasyonlarında balık ununun bir kısmı yerine ülkemizde fiyatı balık unundan daha ucuz olan tam yağlı soya kullanılmasının, balıkların canlı ağırlık artısı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve ayrıca balık maliyetine etkisi incelenmiştir. Denemede ortalama canlı ağırlıkları 50.13 - 50.83 g. arasında olan 600 adet gökkuşağı alabalığı (Salmo gairdneri R.) gençleri kullanılmış ve deneme 10 hafta sürmüştür. Biri kontrol grubu olmak üzere, deneme beş gruptan oluşmuş ve araştırma İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne bağlı Sapanca îçsu Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi •'nde yürütülmüştür. Araştırmada kontrol rasyonuna % 45 balık, unu katılmış ve tam yağlı soya bu rasyonda yer almamıştır. Deneme rasyonlarından 1. rasyonda da balık unu düzeyi aynı olup bu yeme ’Z 15 düzeyinde tam yağlı soya bitkisel protein kaynağı olarak eklenmiştir. 2., 3. ve 4. rasyonlarda balık unu düzeyi sırasıyla ”Z 35, 25 ve 15 ’e düşürülmüş, yerine azaltılan oranlarda tam yağlı soya katılmıştır. Tüm rasyonlar izoprotein (ort. % 38.0 protein) ve enerji (3000 Kcal/Kg. yem) kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Deneme boyunca balık tartımları iki haftada bir grup tartısı seklinde yapılmıştır. Buna göre en yüksek canlı ağırlık artısını 1. grup göstermiş, bu grup ve kontrol grubu ile diğer gruplar arasındaki farklılık önemi (P< 0.05, P< 0.01) bulunmuştur. Yemden yararlanma bakımından ise 4. grup ile diğer bütün gruplar arasındaki -Farklılığın önemli olduğu saptanmış (P< 0.01), ancak bu grup yemi en kötü değerlendiren grup olmuştur. Diğer yandan bu özellik bakımından en iyi gruplar 1. ve kontrol grupları olmuş ve değerlerinin birbirine benzediği saptanmıştır. Araştırmada ayrıca maliyet hesabı da yapılarak en düşük 1 Kg. balık canlı ağırlık artısı maliyetinin 1. ve 2. gruplarda olduğu görülmüştür. Bununla beraber rasyonlarda tam yağlı soya arttı­rıldıkça yem maliyeti azalmış, ancak balıkların gelişmesinde azalma olduğu belirlenmiştir.
Fish meal is the most important animal protein source oF the salmonid diets. However, it has not been possible to use suffeciently in Fish diets because oF the high price oF Fish meal, its not existing everytime at .demanded amounts, its guality not to be regular as a result oF Fish meal production via many species due to a lot oF Processing methods, and difficulties on storing. Therefore, in this research, it has been investigated the effects oF using FullFat soybean meal which is cheaper than Fish meal in our country instead oF a part oF the Fish meal on the live weight gain, Feed consupmtion, Feed conversion rate and cost price oF the Fish. İn the present study, 600 rainbow trout (Salmo gairdneri R.) youngs «eighing between 50.13 - 50.83 g. in average was used as animal material and the study continued For 10 weeks. The trial is consist oF Five groups by Forming a control group among them and conducted at Freshwater Fishery Research Çenter in Sapanca relating to İstanbul University, Aguaculture Faculty. In this experiment, control diet was consisted oF 45 7. Fish meal and this diet isn’t included FullFat soybean meal. Also, the First experimental diet is included 45 % Fish meal besides 15 7. FullFat soybean meal as plant protein source. In the 2nd, 3rd and 4th experimental diets, level oF the Fish meal was reduced to 35, 25 and 15 7. respectively, and same amounts oF FullFat soybean meal was supplemented at decreasing rates instead oF Fish meal. Ali the diets was prepared as isoprotein (38 %, mean) and energy (3000 Kcal/Kg. diet, mean). Liveweights oF the Fish was determined every two weeks as group «eighing, and Feed consumption and Feed cnversion rates was determined within the same periods. The results obtained can be summarized as Follows s It was observed that the highest live weight gain was in the First group and the difference s between the İst and control groups , and ther groups was statistically significant <P< 0 .05.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9166
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033790.pdf3.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons