Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9157
Title: Sosyal devlet anlayışında özürlülerin vergilendirilmesi
Other Titles: Taxation of handicapped people in the understanding of welfare state
Authors: Şenyüz, Doğan
Düzgün, Mustafa Özden
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
Keywords: Vergilendirme
Taxation
Özürlüler
Disability
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Düzgün, M. Ö. (2005). Sosyal devlet anlayışında özürlülerin vergilendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmamda, özürlülere sağlanan vergisel kolaylıklar sosyal devlet çerçevesinde analiz edilmektedir. Normal (sağlıklı) bireylerle özürlü veya özürlü bireylerin aynı şartlarda rekabet etmeleri mümkün değildir. Özürlü bireylerin aleyhinde haksız bir rekabet söz konusudur. Mali avantajlar sağlanması bu rekabeti eşit yapmak ya da eşitlemeye çalışma amacından başka bir şey değildir. Derinlemesine bakıldığında sadece mali avantajlarda değil diğer pek çok alanlarda da düzenlemelerin gerekliliği fark edilmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde, sosyal devlet ve özürlü kavramları incelenmiştir. İkinci bölümde, Vergi teorisi açısından özürlülerin durumu ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, selektif olarak belirlenmiş ülkelerde özürlülerin nasıl vergilendiği ve Türk Vergi Sisteminde özürlülerin vergilendirilmesi ile kıyaslama yapılmıştır. Dördüncü bölümde, Türk Vergi Sisteminde özürlülerin vergilendirilmesi detaylı şekilde irdelenmiştir. Sonuç bölümünde ise uygulamadaki problemlere yönelik öneriler dile getirilmiştir.
In this study, tax easiness which supplied to handicapped people is analyzed in the framework of welfare state. It is not possible competing normal (healthy) people and handicapped people in the same condition. There is an unfair rivalry against handicapped people. Getting financial advantages are nothing but equaling the competition, or another words aiming to balance the rivalry. By profoundly looking, necessities for not only financial advantages but also privilege arrangements are noticed. In the first part of this study, the concepts of welfare state and handicapped people are examined. In the second part, situation of handicapped people among tax theory are analyzed. In the third part, taxing of handicapped people in randomly sampling countries, and taxing handicapped people according to Turkish Tax System are compared. In fourth part, taxing handicapped people in Turkish Tax System is examined comprehensively. Finally, proposals are offered concerning problems in execution.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9157
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
160854.pdf6.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons