Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/914
Title: Bursada yaşayan voleybol antrenörlerinin durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin yaş, belge türü çalıştırdığı takım düzeyi ve sporcu özgeçmişine göre incelenmesi
Other Titles: Investigation of the state and trait anxiety levels of volleyball trainers living in Bursa; according to the age, licence type, level of team appointed and sportsmanship background
Authors: Şahin, Şenay
Yıldız, Atakan
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Antrenör
Kaygı
Durumluk kaygı
Sürekli kaygı
Volleyball
Trainer
State
Trait
Anxiety
Issue Date: 28-Jan-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız A. (2019). Bursada yaşayan voleybol antrenörlerinin durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin yaş, belge türü, çalıştırdığı takım düzeyi ve sporcu özgeçmişine göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Bursa ilinde yaşayan ve bu ilde çalışan voleybol antrenörlerinin Durumluk ve Sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmaya, Bursa ilinde çeşitli kademelerde çalışan 43 Antrenör (9 kadın 34 erkek) katılmıştır.. Araştırmada Spielberger ve arkadaşları (1970) tarafından geliştirilmişn Durumluk - Sürekli Kaygı Envanteri kullanılmıştır. Yapılan güvenirlik analizlerinde Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısının Sürekli Kaygı ölçeği için .83 ile .87 arasında; Durumluk Kaygı Ölçeği için .94 ile .96 arasında olduğu bulunmuştur. Test tekrarı güvenirlik katsayılarının Sürekli Kaygı Ölçeği için .71 ile .86 arasında; Durumluk Kaygı Ölçeği için ise .26 ile .68 arasında değiştiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca demografik bilgileri elde etmek içinde bir anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 13.0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalamaları, standart sapmaları, frekans ve yüzde (%) değerleri bulunmuştur. Verilerin normal dağılım gösterip göstermedikleri kontrollerinde Kolmogorov Smırnov testi ile yapılmıştır. Veriler normal dağılım gösterdikleri için ikili karşılaştırmalarda t-testi ikiden fazla grupların karşılaştırmalarında ise Anova Testi kullanılmıştır. Değişkenler arasında ilişki olup olmadığı Pearson Korelasyon Analizi ile incelenmiştir. Sonuç olarak voleybol Antrenörlerinin durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin medeni durum açısından anlamlı bir farklılığın olduğu (p<0.05), cinsiyet, yaş, mezuniyet durumu, aylık gelir, sporcu geçmişi, antrenörlük belge türü, antrenörlük yılı, çalıştırılan takım ve takım müsabaka düzeyi yaş değişkeni, belge türü değişkeni, çalıştırdığı takım düzeyi değişkeni açısından ise anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).
The aim of this study is to investigate the state and trait anxiety levels of volleyball trainers living in Bursa. The subjects of the study consists of total 43 (35 men, 8 women) volleyball trainers. State - Trait Anxiety Inventory, developed by Spielberger et al., (1970), was used in the study. The State Anxiety Scale was found to be between .94 and .96. and Cronbach's alpha internal consistency were between .83 and .87 for the Trait Anxiety scale as a result of the reliability coefficient analyses. It was found that test and retest reliability coefficients for the Trait Anxiety Scale was between .71 to .86 and for State Anxiety Inventory, was between .26 to .68. In addition, a personal information questionnaire was used to obtain demographic information. SPSS 13.0 statistics package program was used to analyze the data. In the analysis of the data, arithmetic means, standard deviations, frequency and percentage (%) values were found. Kolmogorov Smırnov test was used to determine whether the data were normal or not. Since the data were distributed normally, the T-test was used for pairwise comparisons and the Anova test was used for comparison of more than two groups. As a result, there was a significant difference between the state and trait anxiety levels of volleyball coaches in terms of marital status (p <0.05);but there was no significant difference between the state and trait anxiety levels of volleyball coaches in terms of gender, age, graduation status, monthly income, sports history, coaching document type, coaching year, team and team competition level.
URI: http://hdl.handle.net/11452/914
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
543235.pdf2.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons