Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9094
Title: Kasım 2000-Şubat 2001 kriz dönemlerinde Markowitz modelinin İMKB-30 endeksine göre uygulanabilirliğinin test edilmesi
Other Titles: The test of applicabelity of Markowitz to İMKB-30 in the crisis period between november 2000- february 2001
Authors: Karabıyık, Lale
Zorlu, Ümran
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe Finansman Bilim Dalı.
Keywords: Ekonomik kriz Kasım 2000
Ekonomik kriz Şubat 2001
Finansal kriz
Hisse senetleri
Portföy analizi
Portföy teorisi
Portföy yönetimi
Yatırımlar
İMKB
Economical crisis November 2000
Economical crisis February 2001
Financial crisis
Stocks
Portfolio analysis
Portfolio theory
Portfolio management
Investments
İstanbul Stock Exchange
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zorlu, Ü. (2003). Kasım 2000-Şubat 2001 kriz dönemlerinde Markowitz modelinin İMKB-30 endeksine göre uygulanabilirliğinin test edilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde herkesin bir portföyü vardır. Bu portföylerin bir kısmı ev, otomobil gibi reel varlıklardan oluşurken, diğer kısmı hisse senedi ve tahvil gibi finansal varlıklardan oluşur. Reel varlıklar doğrudan maddi değerleri, finansal varlıklar ise maddi değerlerle ilgili hakları veya belli yükümlülükleri ifade eder. Birçok varlık kümesiyle karşı karşıya olan insanlar, portföy oluştururken bazen rastgele genellikle de belli ihtiyaçlar ve kurallar çerçevesinde hareket ederler. Bu amaçla uygulanan birçok portföy yönetim modelleri mevcuttur. Modern portföy teorisinin kurucusu olarak kabul edilen Harry M. Markowitz, finansal varlık getirileri arasındaki ilişkilerin dikkate alınmasını, çeşitlendirme ve portföyün tümünün değerlendirilmesini gündeme getirmiştir. Çalışmada, Türkiye'de Kasım 2000 ve Şubat 2001 kriz dönemlerinde, İMKB-30 kapsamındaki hisse senetleri üzerinde Markowitz modeli uygulanarak etkin bir portföy oluşturulup oluşturulamayacağı ortaya konmaya çalışılmıştır. Excel ortamında IMKB-30 verileri üzerinde Markowitz modelinin uygulanmasıyla elde edilen amprik bulgular şunlardır: Ele alman kriz dönemlerinde İMKB-30 kapsamındaki hisse senetlerinin beklenen getirilerinin düşük, standart sapmalarının ise yüksek düzeylerde olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca İMKB-30 kapsamındaki hisse senetlerinin getirileri arasındaki ilişkinin (korelasyon katsayısının) büyük bir kısmının +l'e yakın olduğu saptanmıştır. Bu bulgular kriz dönemlerinde İMKB-30 kapsamında yer alan hisse senetlerinde Markowitz modeli kullanılarak etkin bir çeşitlendirme yapılmasının mümkün olmadığını ortaya koymaktadır. Çalışmada ayrıca, kriz öncesi altı aylık bir dönem de ele alınmış ve sonuçlar kriz dönemi ve kriz öncesi dönem olarak karşılaştırılmaya çalışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9094
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127941.pdf
  Until 2099-12-31
5.57 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons