Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9078
Başlık: Buğday, ayçiçeği ekim nöbeti sisteminde, kolzanın gübre ihtiyaçlarının belirlenmesi
Diğer Başlıklar: Determination of fertilizer needs of rapeseed in wheat, sunflower rotation system
Yazarlar: Turan, Z. Metin
Tavukçu, Ayfer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kolza
Ekim nöbeti
Ayçiçeği
Kimyasal gübre
Rapeseeds
Wheat
Sunflower
Buğday
Rotation system
Fertilizer
Yayın Tarihi: 3-Nis-1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Tavukçu, A. (1996). Buğday, ayçiçeği ekim nöbeti sisteminde, kolzanın gübre ihtiyaçlarının belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırma Bursa yöresinde kolzanın buğday ve ayçiçeği ekim nöbetinde gübre gereksinimini saptamak amacıyla 1994 1995 ekim mevsiminde yürütülmüştür. Dört bloklu faktöryel düzende yürütülen bu araştırmada dört farklı azot dozu 0,6,12 ve 18 kg N'da ve üç farklı fosfor potasyum kombinasyonu 0,6,12 kg P-K/ da kullanılmıştır.Çalışmada tane verimi yanında vegatatif ve generatif gelişme ile ilgili altı farklı karakter de gözlenmiştir. Bunlar bitki boyu yan dal sayısı ana sapta harnup sayısı harnup başına tane sayısı 1000 tane ağırlığı tane verimi ve çiçeklenme süresidir. Gübre dozlarına ve ön bitkiye göre gözlenen özelliklerde farklılık meydana geldiği belirlenmiştir. Azot dozu arttıkça gözlenen bütün özelliklerde artışlar meydana gelmiştir. En Yüksek tane verimi 12 ve 18 kg/ da azot dozlarında elde edilmiştir. Ancak fosfor potasyum kombinasyonlarında verim farklılığı görülmemiştir.
In order to determine the fertilizer needs of rapeseed in the rotation system of wheat and sunflower this rpsearch was conducted in 1994~1995 growing season under non-irrigated conditions of Bursa. In the experıment desıgned in a factorial design with four replicates , four rates of nitrogen < 0, 6, 12 and 18 kg/da ) and three rates of phosphorus-potassium combinations < O, 6, 12 kg/da ) were applied after wheat and sunflower harvested. In this research the seed yield and additional six different vegetative and generative charaçters were observed These were consesced of Plant height number of branches , pod number per plant, number of seeds per pod , 1000 seed weight seed yield and first flowering period. The result showed that the fertilizer rates and the preseeding crops ( wheat and sunflower > haye effected ali of the traits observed. As the rates of nitrogen increased , so did the yield components significantly Maximum seed yield was obtained at nitrogen levels of 18 kg/da and 12kg/da but effect of phoshorus potassium combinations was not significiant.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9078
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
057405.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.38 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons