Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9074
Title: Bursa ilinde karma yem üretimi ve pazarlaması
Other Titles: Compound feed production and marketing in Bursa province
Authors: Vural, Hasan
Görsün, Hülya
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Pazarlama
Tarım ekonomisi
Yem üretimi
Marketing
Agricultural economy
Feed production
Issue Date: 27-Oct-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Görsün, H. (1994). Bursa ilinde karma yem üretimi ve pazarlaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yem giderleri, hayvancılık üretim faaliyetinde en büyük paya (% 60-70) sahip gider kalemini oluşturmaktadır. Bursa yöresi, mevcut hayvan populasyonu ve karma yem üretim tesisleri ile hayvansal üretimde hem girdi hem de ürün bazında ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Karma yem üretiminde temel sorun; hammadde temini konusunda olup, özellikle, vitamin-mineral karmaları ve balık unu'nda tamamen, yağlı tohum küspelerinde ise kısmen (ihtiyacın 1/3 'ü) ithalatçı durumuna gelmiş olmamızdır. Karma yem pazarlamasında ise çok önemli bir sorun yaşanmamakta, ancak talebin, dövize endeksli olan ithal hammaddeler sebebiyle devamlı yükselen ürün maliyetleri karşısında sürekli olarak dalgalanması, yem pazarlamasında bulunan tüccarın başlıca sorununu oluşturmaktadır.
Feeding costs are the main item, accounting for up to 60 - 70 % of the livestock production. Bursa province has an important place in the Turkish livestock production with its own farm animal population and compound feed mills. The main problem of the compound feed production is providing the raw material. In recent years, Turkish compound feed industry became a net importer which is completly depending on vitamin-mineral premixes, fish-meal, and semi-dependent on the oil cakes (1/3 of the needs). On the other hand, one of the biggest problem concerning the marketing of the compound feed, is demand fluctations which is affected from imported raw materials. Continuosly increases in foreign currencies also affects the cost of the product. These are the main problems that the dealers come across.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9074
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033844.pdf
  Until 2099-12-31
4.57 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons