Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9055
Title: İngilizce öğretiminde proje tabanlı öğrenme ve portfolyo değerlendirme uygulamalarının lise öğrencilerinin başarısına etkisi
Other Titles: The effects of project-based and porfollio based learning on high school students' reading and writing skills in English
Authors: Yüksel, Sedat
Köroğlu, Ümmügül Mutlu
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı.
Keywords: Proje tabanlı öğrenme
Portfolyo değerlendirme
Project-based learning
Portfolio assessment
Issue Date: 6-Jul-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köroğlu, Ü. M. (2011). İngilizce öğretiminde proje tabanlı öğrenme ve portfolyo değerlendirme uygulamalarının lise öğrencilerinin başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırmanın amacı; proje tabanlı öğrenme ve portfolyo değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasının lise öğrencilerinin İngilizce öğretiminde yer alan okuma ve yazma becerileri açısından etkili olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla bu çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanıldı ve dört farklı öğretim yöntemi dört farklı gruba aynı anda uygulandı. Bu yöntemler şu şekildedir: 1- proje tabanlı öğrenme yöntemi, 2- portfolyo değerlendirme yöntemi (öğretim amaçlı kullanılmıştır), 3- proje tabanlı öğrenme ve portfolyo değerlendirme yöntemi, 4- geleneksel öğretim yöntemi. Bu yöntemler arasından ilk üçü deney gruplarındaki öğrencilere dördüncüsü ise kontrol grubundaki öğrencilere uygulanmıştır. Çalışma Kayseri Baki-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi'ndeki 120 tane 10. Sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın başında ön-test, sonunda ise son-testler aynı öğrencilere uygulanmıştır. Sonuçlar; proje tabanlı öğrenme ve portfolyo değerlendirme yöntemlerinin ayrı ayrı uygulandığında, öğrencilerin İngilizce dersi kapsamında yer alan okuma ve yazma becerilerinin gelişmesinde etkili olduğunu ayrıca bir arada kullanıldığında da öğrencilerin okuma ve yazma becerilerinin gelişimine daha olumlu yönde katkı sağladığını göstermektedir. Öyleyse; proje tabanlı öğrenme ve portfolyo değerlendirme yöntemlerinin bir arada kullanılmasının öğrencilerin okuma ve yazma becerilerinin gelişimi açısından en etkili yöntem olduğu sonucuna varılabilir.
The purpose of this study is to find out whether the project-based learning method and portfolio assessment applied together have an effect on high-school students reading and writing skills in English. For this purpose a quantitative study was utilized and four different methods were used in four different classes at the same time. These methods are as follows:1- project-based learning method 2- portfolio assessment method 3- project-based learning and portfolio assessment method 4- classic method. Among these methods, the first three were applied to the experimental groups and the fourth method was applied to the control group. The study was carried out in Baki-Ayşe Simitçioğlu Anatolian High School in Kayseri with 120 tenth grades student. Before the application pre-tests and after the application post-tests were applied to the same students. The results indicated that when the project-based learning and porfolio assessment methods were used seperately ,they could be effective in developing both reading and writing skills of the students in English and also when they were used together, they could effect the development of both reading and writing skills of the same students in a more positive way. So it can be concluded that if project-based and porfolio assessment method used together in the classes, it will be more effective than using them seperately
URI: http://hdl.handle.net/11452/9055
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
306510.pdf4.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons