Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9050
Title: Preeklamptik hastalarda adenozin deaminaz gen polimorfizmi
Other Titles: Adenosine deaminase gene polymorphism in preeclampsia
Authors: Tüfekçi, Mehpare
Orhan, Adnan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Adenozin deaminaz
Preeklampsi
Polimorfizm
Adenosine deaminase
Preeclampsia
Polymorphism
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Orhan, A. (2011). Preeklamptik hastalarda adenozin deaminaz gen polimorfizmi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Preeklampsi; gebeliğin hipertansif bozuklukları içerisinde önemli bir yeri olan hipertansiyon, proteinüri ve birçok klinik manifestasyon ile karakterize multisistem bir hastalıktır. Yapılan birçok araştırmaya rağmen etyopatogenezi henüz tam olarak anlaşılamasa da sonuçta oluşan azalmış plasental perfüzyonun genetik, immünolojik ve inflamatuar faktörlerden etkilendiği bilinmektedir.Preeklampside artan hücresel immünitenin temel mediatörlerinden adenozin Deaminaz (ADA), pürin nükleotidlerinin yıkımında yer alan ve Adenozin'in İnozin'e çevrimini katalizleyen bir enzimdir. Bu enzim; özellikle lenfoid hücrelerde yüksek oranlarda bulunur ve lenfoid hücrelerin proliferasyon ve matürasyonuna katılır. Preeklampside hücresel immünitenin artmasına bağlı olarak adenozin deaminaz seviyelerindeki artış daha önceki araştırmalarda saptanmıştır. Bu çalışmanın amacı preeklamptik hastalarda adenozin deaminaz gen polimorfizmini değerlendirmektir.Çalışmaya gebeliği boyunca herhangi bir problemi olmayan 45 asemptomatik normal gebe ve 43 preeklampsili gebe alındı. Olgulardan alınan maternal plazma örneklerinden PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction- Restriction fragment length polymorphism) tekniği ile 20. Kromozom uzun kolu üzerinde bulunan ADA geninin 8. kodon kısmındaki 22.nükleotidinin G (Guanin)'den A (Adenin)'e dönmesi ile karakterize gen polimorfizmi incelendi. Her iki gruptan elde edilen verilerin istatistiksel analizi fisher exact test ve ki-kare testleri ile yapıldı.Her iki grup arasında psikososyokültürel ve demografik özellikler açısından fark saptanmadı. Kontrol grubundaki adenozin deaminaz gen polimorfizmi oranı %8.9 iken, preeklampsi grubundaki adenozin deaminaz gen polimorfizmi oranı %4.5 olarak saptandı. Preeklampsi grubu ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi. (p>0.05, Odds ratio: 0.9 [%95 confidence interval:0.485-1.693])Çalışmanın sonucunda preeklamptik hastalardaki immünolojik patogenetik süreçlerin bir mediatörü olarak düşünülen ve pürin metabolizmasının en önemli enzimi olan adenozin deaminazı üreten ADA genindeki polimorfizmin, preeklamptik hastalarda farklı olmadığı görülmüştür. Maternal plazma ADA düzeyleri ile ilgili yapılan bir çok çalışma olmasına rağmen, literatürde preeklamptik hastalarda ADA gen polimorfizmini ilk defa araştıran bu çalışma ile, preeklampsinin patogenezini için yapılacak ileri dönem araştırmalara bir katkı sağlayabileceğimizi ümit ediyoruz.
Pre-eclampsia, has an important place in hypertensive disorders of pregnancy which is a multisystem disorder and characterized by many clinical manifestations as hypertension and proteinuria. Despite numerous investigations on the etiopathogenesis is not yet fully understood, decreased placental perfusion resulting genetic, immunological and inflammatory factors known to be affected.Increased cellular immunity in preeclampsia, one of the basic mediators like adenosine deaminase (ADA) is an enzyme involved in purine metabolism, which catalyzes the irreversible deamination of adenosine and 2-deoxyadenosine to inosine and 2-deoxyinosine, respectively. This ubiquitous enzyme is widely distributed in human tissues, which may play a central role in the differentiation and maturation of the lymphoid system. Depending on the increase of cellular immunity in preeclampsia, earlier studies found increased levels of adenosine deaminase. The purpose of this study was to evaluate adenosine deaminase gene polymorphism in preeclamptic patients.45 asymptomatic pregnant without any problems throughout pregnancy and 43 preeclamptic patients were included in the study. Maternal plasma samples obtained from these cases by PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction- Restriction fragment length polymorphism) technique. We investigated the ADA gene -located on the long arm of chromosome 20- codon 8, G22A polymorphism (Asp8Asn). Statistical analysis of the data obtained from each group, Fisher's exact test and chi-square tests were performed.Between the two groups did not differ in terms of the social, cultural and demographic characteristics. Adenosine deaminase gene polymorphism rate of 8.9% in the control group, while the adenosine deaminase gene polymorphism in preeclampsia group was 4.5%. There was no is a statistically significant difference between preeclampsia group and control group. (p> 0.05, odds ratio: 0.9 [95% confidence interval :0.485-1 .693])As a result of the study, patients with preeclampsia a mediator of immunological pathogenic processes thought to be the most important enzyme in purine metabolism is that adenosine deaminase, polymorphisms in the gene that produces the ADA, did not differ in patients with preeclampsia. Although a lot of study in maternal plasma levels of the ADA, the ADA gene polymorphism in patients with preeclampsia in the literature, this study investigates for the first time, we think that this study can provide a contribution to researches to explain the pathogenesis of preeclampsia in advanced stage.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9050
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307337.pdf814.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons