Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/905
Title: Spor yöneticisi adaylarının liderlik yönelimleri ve sosyal zekâ düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Other Titles: Investigating the relationship between leadership orientations and social intelligence levels of sports manager candidates
Authors: Tutkun, Erkut
Turhal, Seda Nur
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı.
Keywords: Spor yöneticisi
Sosyal zeka
Liderlik
Sports manager
Social intelligence
Leadership
Issue Date: 8-Jan-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Turhal, S. N. (2019). Spor yöneticisi adaylarının liderlik yönelimleri ve sosyal zekâ düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma spor yöneticisi adaylarının liderlik yönelimleri ve sosyal zekâ düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik hazırlanmıştır. Araştırmaya, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı rastgele seçilmiş farklı bölgelerdeki sekiz Üniversitede öğrenim görmekte olan 155'i kadın 224'ü erkek toplam 379 spor yöneticiliği bölümü son sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında iki ayrı veri toplama aracı kullanılmıştır. Spor yöneticisi adaylarının liderlik yönelimlerini belirlemek amacıyla "Liderlik Yönelim Ölçeği", sosyal zekâ özelliklerini belirlemek amacıyla "Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği'' ve demografik özellikleri hakkında bilgi toplamak amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan ''Kişisel Bilgi Formu'' kullanılmıştır. Araştırmada ortaya çıkan bulgular yordanırken, analizleri değerlendirmek için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 20.0 programından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde; t-testi, tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) kullanılmış ve Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre, spor yöneticisi adaylarının liderlik yönelimleri ve sosyal zekâ düzeylerinin; cinsiyet, spor branşı, aktif spor yapma durumu, öğrenim görülen üniversite, okula giriş türü ve gönüllü olma durumları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu; yaş ve mezun olunan okul durumları arasında ise anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca anne baba eğitim durumlarına göre liderlik yönelimleri arasında anlamlı bir farkın olduğu, sosyal zekâ düzeyleri arasında ise anlamlı bir farkın olmadığı bulunmuştur. Bulgular literatür ışığında tartışılmış ve ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir.
This study aims to investigate the relationship between leadership orientations and social intelligence levels of sports manager candidates. 379 (155 female and 224 male) sports management senior students from randomly chosen eight üniversities in different regions affiliated to the Higher Education Council participated in the study. Two different data collection tools were used. Leadership Orientation Scale was used in determinig the candidates' leadership orientations and Tromso Social Intelligence Scale was used in specifying their social intelligence characteristics, while Personal Information Form developed by the author was used in gathering demographic information about them. Results were analyzed by using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 20.0 program. T-test and one way analysis of variance (ANOVA) were used and Pearson correlation coefficient value was calculated during the analysis process. According to the results, regarding the candidates' leadership orientations and social intelligence levels there is a significant difference among the variables of gender, branch of sports, actively involved in sports, affialted university, voluntariness. However, there was no significant difference between age and the school graduated from. In addition, while no significant difference was found among their social intelligence levels, there is a significant difference among the candidates' leadership orientations regarding parents' education level. Results were discussed in accordance with the literature and suggestions were provided.
URI: http://hdl.handle.net/11452/905
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
542203.pdf3.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons