Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9045
Başlık: Türk vergi sisteminde yatırım indirimi istisnası uygulamasının değerlendirilmesi ve bazı ülke uygulamalarıyla karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: Evaluation of the investment tax credit in the Turkish tax system and comparison with execution of some countries
Yazarlar: Taş, Metin
Biyan, Özgür
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Amerika Birleşik Devletleri
Japonya
Kanada
Teşvikler
Türk vergi sistemi
Vergi indirimi
Vergi istisnası
Vergi sistemi
Yatırım indirimi
Yatırımlar
United States of America
Japan
Canada
Incentives
Tax exclusion
Tax system
Investment allowance
Investments
Yayın Tarihi: 2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Biyan, Ö. (2004). Türk vergi sisteminde yatırım indirimi istisnası uygulamasının değerlendirilmesi ve bazı ülke uygulamalarıyla karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada yatırımlara yönelik vergisel teşvik araçlarından biri olan 'Türk Vergi Sisteminde Yatınm İndirimi İstisnası" analiz edilmektedir. Ekonomik kalkınmanın ana unsuru olan yatınmlar her ülke açısından önemli bir yere sahiptir. İster gelişmiş ekonomilerde ister gelişmekte olan ekonomilerde yatınmlan çekebilmek için çeşitli teşvikler düzenlenmiştir. Özellikle vergisel teşvikler bu düzenlemelerin başında gelmektedir. Vergisel teşviklerin en çok kullanılan uygulaması yatırım indirimi istisna uygulamasıdır. Pek çok ülkede de bulunan bu uygulamanın gerek makro ekonomik gerek mükellefler açısından önemi açık olarak bellidir. Bu nedenden dolayı uygulamanın problemsiz bir şekilde yürütülmesi kaçınılmaz olmaktadır. Halen yürürlükte olan düzenlemenin bu önemi dahilinde incelenmesi ve sorunlannın ortaya konması gerekli görülmüştür. Çalışmanın birinci bölümünde, yatınım ve teşviklerle ilgili kavramsal ifadeler ile yatırım indirimi kavramı hakkında açıklamalar yapılmıştır. İkinci bölümde, Türk Vergi Sistemi içinde yer alan yatırım indirimi istisnası müessesesi aynntlı bir şekilde analiz edilmektedir. Üçüncü bölümde ise, bazı ülkelerde yer alan yatırım indirimi uygulamalan veya benzer uygulamalar ortaya konularak, Türkiye uygulaması ile kıyaslama yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise uygulamadaki problemlere yönelik öneriler dile getirilmiştir.
In this study, "Investment Tax Credit in the Turkish Tax System", one of the tax instruments for investment, is analyzed. For many countries, investments have an important role as the main driver of economic development. There are various incentives for investments in developed as well as underdeveloped countries. A particular example of these are "tax incentives". Investment tax credit regulation is one of the most well-known and commonly used among tax incentives. Importance of this regulation which has been applied in many countries is apparent. Therefore, the regulation should be carried out without confronting any difficulties. It is crucial to investigate and identify any problems regarding the existing regulation. In the first part of this study, investment tax credit is defined and the conceptual framework of investment and incentive is provided. In the second part, investment tax credit in the Turkish Tax System is analyzed in detail. In the third part, comparisons are made between investment tax credit in the Turkish Tax System and regulations of some other countries. Finally, proposals are made concerning execution problems.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9045
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
147939.pdf9.88 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons