Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/904
Title: Öğretmen adaylarında kişiler arası tarz, affetme ve evlilik tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the relationship between interpersonal style, forgiveness and marital attitude among pre-service teachers
Authors: Akça, Figen
Arslan, Saffet
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.
Keywords: Evlilik tutumu
Affetme
Kişiler arası tarz
Öğretmen adayları
Marial attitude
Forgiveness
İnterpersonal style
Pre-service teachers
Issue Date: 31-Jan-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, S. (2019). Öğretmen adaylarında kişiler arası tarz, affetme ve evlilik tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, öğretmen adaylarında evlilik tutumu ile kişiler arası tarz ve affetme arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Bununla beraber, katılımcıların affetme düzeyleri ve kişiler arası tarzları arasındaki ilişki de incelenmiştir. Ayrıca evlilik tutumunun bazı demografik ve ailevi değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğine de bakılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak İnönü Evlilik Tutum Ölçeği, Heartland Affetme Ölçeği ve Kişiler Arası Tarz Ölçeği ile Kişisel Bilgi Formu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören 611 (423 kadın ve 188 erkek) öğretmen adayına uygulanmıştır. Araştırmada verilerin istatistiki çözümlenmesi için SPSS 23.0 paket programından yararlanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre evlilik tutumu; affetme ile pozitif yönde, kişiler arası tarz puanları ile negatif yönde anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Ayrıca affetme ve kişiler arası tarz puanları da negatif yönlü anlamlı bir ilişki içindedir. Evlilik tutum düzeyleri cinsiyete, ikamet yerine ve anne-babanın boşanmış veya hayatta olup olmamasına göre farklılık göstermiyorken; evli kardeşin varlığına ve bölümlere göre farklılık göstermektedir.
The purpose of the present study is to investigate the relationship of marital attitude with interpersonal style and forgiveness among pre-service teachers. The relationship between the level of forgiveness and interpersonal styles of the participants was also examined. Besides, it was studied whether the marital attitude significantly differentiated in terms of some demographic and family variables. For this purpose, İnönü Marital Attitude Scale, Heartland Forgiveness Scale, Interpersonal Style Scale and Personal Information Form were administered to 611 (423 women and 188 men) pre-service teachers studying at a faculty of education in 2017-2018 university academic year. SPSS 23.0 Package Program was used for statistical analysis of the data.Results showed that marital attitude has a positive correlation with forgiveness and negative correlation with means of interpersonal style. Also, there was a negative correlation between forgiveness and means of interpersonal style. Marital attitude levels have been found significantly different by presence of a married sibling and department whereas it was not changed statistically by gender, place of residence and marital status of parents.
URI: http://hdl.handle.net/11452/904
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
543312.pdf2.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons