Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/896
Title: Lise öğrencilerinin sosyal medyaya ilişkin tutumları ile narsisizm ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Other Titles: An investigation of high school students’ social media attitudes and its relationship between their narcissism and loneliness levels
Authors: Akça, Figen
Yabancı, Cemile
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.
Keywords: Sosyal medya tutumu
Narsisizm
Yalnızlık
Social media
Narcissism
Loneliness
Issue Date: 31-Jan-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yabancı, C. (2019). Lise öğrencilerinin sosyal medyaya ilişkin tutumları ile narsisizm ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Bursa Uludağ Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.
Abstract: Bu araştırmanın temel amacı lise öğrencilerinin sosyal medyaya yönelik tutumları ile narsisizm ve yalnızlık düzeyleri arasında anlamı bir ilişki olup olmadığını incelemektir. Ayrıca sosyal medyaya ilişkin tutum ile narsisizm ve yalnızlık düzeylerinin; cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü gibi değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek de araştırmanın amaçlarındandır. Araştırmaya 2017- 2018 eğitim öğretim yılında İstanbul’daki 7 farklı lisede öğrenim gören 617 öğrenci katılmıştır. İlişkisel tarama modeli esas alınarak yapılan çalışmada veri toplama aracı olarak ‘Sosyal Medya Tutum Ölçeği (SMTÖ)’, ‘Narsistik Kişilik Envanteri (NKE)’ ve ‘UCLA Yalnızlık Ölçeği (UYÖ)’ ve araştırmacı tarafından hazırlanan ‘Kişisel Bilgi Formu’ kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (22.0 versiyonu) programına aktarılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın amacı ve soruları doğrultusunda analizler yapılırken; ilişkisiz örneklemler için T-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Pearson Momentler Çarpımı Korelayonu, Spearman Sıra Farkları Korelasyonu ve Çoklu Regresyon Analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; sosyal medya tutumu ile narsisizm arasında pozitif yönde, sosyal medya tutumu ile yalnızlık düzeyi arasında negatif yönde ve yalnızlık ile narsisizm düzeyi arasında negatif yönde anlamlı düzeyde ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca narsisizm düzeyinin; sınıf düzeyi, aile gelir durumu, akademik başarı değişkenlerine göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Sosyal medya tutum düzeyinin cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterdiği bulunurken, yalnızlık düzeyinin okul türü, sınıf düzeyi, aile gelir durumu, akademik başarı değişkenlerine göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Araştırmada son olarak narsisizm ve yalnızlık düzeyinin, sosyal medya tutumundaki değişime olan katkıları incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, narsisizm ve yalnızlık düzeyinin sosyal medyaya yönelik tutum düzeyinin %6’sını açıkladığı görülmüştür.
The main aim of this research is to determine whether there is a meaningful correlation of high school students’ social media attitudes with their narcissism and loneliness levels. It is also aimed to determine the relationship between their social media attitudes with their narcissism and loneliness levels according to the variables such as gender, class level, school type. 617 students who were studying at 7 different high schools in Istanbul in 2017-2018 academic year participated in the research. In this study which is conducted on the basis of the relational screening model, ‘Social Media Attitude Scale’, ‘Narcissistic Personality Scale’, ‘UCLA Loneliness Scale’ and ‘Personal Information Form’ prepared by the researcher were used as data collection tools. The data obtained in the study were analyzed by transferring it to the SPSS (version 22.0) program. While analyzes were made in line with the purpose and questions of the research; T-test for unrelated samples, one way variance analysis (ANOVA), Pearson Moments Multiplication Corrrelation, Spearman Row Correlation and Multiple Regression Analysis techniques were used to analyze data. As a result of the research, social media and narcissism were found to be significantly correlated in the positive direction, social media and loneliness were significantly correlated in the negative direction, narcissism and loneliness were significantly correlated in the negative direction. Additionally, narcissism level differs according to grade level, family income status, academic achievement. Social media attitude differs according to gender. Loneliness level differs according to school type, class level, family income status, academic achievement. As a result of the analyses, it was seen that narcissism and loneliness explained 6% of the social media attitude.
URI: http://hdl.handle.net/11452/896
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
543314.pdf2.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons