Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8898
Title: İlköğretim 5. sınıf matematik öğretiminde "aktif etkileşimli öğrenme" yaklaşımının öğrenci başarısına etkisi
Other Titles: The effect of "active interactive learning" approach on student achievement in 5th grade mathematics education in primary education
Authors: Altun, Murat
Pekin, Hale
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: Aktif etkileşimli öğrenme
Primary education schools
Active interactive learning
Etkileşimli öğretim teknikleri
Interactive teaching techniques
Matematik öğretimi
Öğretim teknikleri
Mathematics teaching
Teaching techniques
İlköğretim okulları
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pekin, H. (2000). İlköğretim 5. sınıf matematik öğretiminde "aktif etkileşimli öğrenme" yaklaşımının öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Eğitimde verimlilik esastır. Matematik derslerinde, öğretim programlarında amaçlanan davranışların her öğrenciye kazandırılması öğretimde değişiklikler yapmayı ve yeni öğretme öğrenme modellerine yönelmeyi gerektirmektedir. Bu araştırmada ilköğretim V. sınıf matematik öğretiminde Aktif Etkileşimli Öğrenme Yaklaşımı'nın öğrenci başarısı üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu problemi açıklığa kavuşturmak için deneysel bir çalışma yapılmıştır. Deneysel çalışmada deney grubu öğrencilerine Aktif Etkileşimli Öğrenme Yaklaşımı 'na uygun etkinliklerle öğretim yapılmış ve bu yaklaşıma göre yapılan öğretimin öğrenci başarısı üzerinde ne ölçüde etkili olduğu araştırılmıştır. Araştırma sonucunda V.sınıf matematik dersi ile öğrencilere kazandırılması amaçlanan "bilgi", "kavrama" ve "uygulama" düzeylerindeki davranışları kazandırmada, Aktif Etkileşimli Öğrenme Yaklaşımı'nın geleneksel yöntemlerden daha etkili olduğuna ilişkin bulgular elde edilmiştir. Araştırmanın I. bölümünde, "Matematik nedir?, Matematik eğitim ve öğretimi nedir?, Matematik derslerini işlemede kullanılan yöntemler, Aktif Etkileşimli Öğrenme Yaklaşımı, araştırmanın amacı, araştırmanın önemi, problem durumu, araştırma problemi, alt problemler, sayımlar, sınırlılıklar, ilgili araştırmalar açıklanmıştır. Araştırmanın II. bölümünde yöntem (araştırmanın yöntemi, deneysel çalışmanın tanıtılması, verilerin elde edilmesi, istatistiksel yöntemler); III. bölümde bulgular ve yorum (I., II., IH. ve IV. alt probleme ilişkin bulgular); IV. bölümde sonuç ve öneriler, V. bölümde ise ekler ve kaynaklar verilmiştir. Araştırmanın bulguları özetle aşağıdaki gibidir. 1. Aktif Etkileşimli Öğrenme Yaklaşımı ile Geleneksel Yöntem'in öğrencilerin "bilgi" düzeyindeki basanlarım aynı derecede etkilediği,II 2. Aktif Etkileşimli Öğrenme Yaklaşımı'nın öğrencilerin "kavrama" düzeyindeki başarılarını arttırmada Geleneksel Yöntem'den daha etkili olduğu, 3. Aktif Etkileşimli Öğrenme Yaklaşımı'nın öğrencilerin "uygulama" düzeyindeki başarılarım arttırmada Geleneksel Yöntem'den daha etkili olduğu, 4. Aktif Etkileşimli Öğrenme Yaklaşımı'nın öğrencilerin "toplam" başarılarını arttırmada Geleneksel Yöntem'den daha etkili olduğu söylenebilir. Bu araştırmadan elde edilen bulgulardan çıkarılan sonuca dayanarak, matematik ve öğretimi için bazı öneriler geliştirilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8898
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
096080.pdf
  Until 2099-12-31
3.46 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons