Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8894
Title: Kültürlerarası yönetim açısından yönetici değerlerinin karşılaştırılması
Other Titles: A comparative analysis of manager values in cross-cultural management context
Authors: Tüz, Melek
Altıntaş, Füsun Çınar
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Değer
Yönetici değerleri
Kültürlerarası yönetim
Hofstede
Schwartz
Values
Managers value
Cross-cultural management
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altıntaş, F. Ç. (2004). Kültürlerarası yönetim açısından yönetici değerlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kültür olgusu içerisinde en önemli faktörlerden biri kişilerin sahip oldukları değerlerdir. Değerler kişilerin hayatlarında yönlendirici bir prensip olarak kabul edilmektedir. Kişinin yaşadığı kültür bu oluşumu etkilemektedir. Hofstede buradan hareketle ulusal kültür modelini geliştirmiş ve toplumları çeşitli boyutlar içerisinde açıklamıştır. Bu model güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bireycilik/ortaklaşa hareket etme, erkeğe özgü değerler/kadına özgü değerler şeklinde dört unsur vardır. Bu kültürlere dahil olan bireylerin benzer değerlere önem verdiği belirtilmektedir. Son dönemde yönetim literatüründe Hofstede'nin oluşturduğu ulusal kültür modelinin yanında, England, Rokeach ve Schwarzt'm kurdukları modellerde incelenmektedir. Özellikle son dönemde Schwartz'in evrensel değer ölçeği kullanılmaktadır. Bütün araştırmalarda temel hareket noktası farklı kültürlerin farklı değerlere sahip olmakla birlikte bazı değerlerde de benzerlik olduğudur. Bu anlamda yöneticilerin sahip oldukları kişisel değerlerin, ulusal kültür modeli çerçevesinde, her ülke yöneticisi açısından farklı olduğu, dolayısıyla yöneticilerin verdikleri kararlarda bu değerlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Özellikle yabancı ülkelerde çalışan yönetici sayısının artmasıyla birlikte bu değerlerin karşılıklı olarak aktarıldığı, zaman içerisinde kültürel anlamda bir benzeşme veya ayrışma olduğu belirtilmektedir. Buradan hareketle bu çalışmanın temel hareket noktası farklı kültürlerdeki yöneticilerin farklı değerlere sahip olduğu olgusunun incelenerek Türk yöneticilerinin kişisel değerlerinin hangi ana boyutlarda gruplandığı ve iş ilişkisinin yoğun olduğu Alman yöneticiler ile hangi değerlerde farklılıklar ve benzerlikler olduğu incelenmeye çalışılmıştır.
Personal values that persons have are the most important factor in a culture. These values are accepted as a guiding principles for person's life. Culture structure effects this process as primary degree. Hofstede developed a model that called national culture model. This model involve four dimensions. These are power distance, uncertainty avoidance, individualism/collectivism, masculinity/ feminity. This theory is defined that persons who live in a similar culture act with similar values. Beside national culture theory, several theories as England, Rokeach and Schwartz are accepted for research manager values in management literature. Especially, Schwartz's universal value survey(SVS) is used by academicians in recently. Basic point of these researches is that different cultures have different values but some values are similar. In this mean, managers' personal value in various nations are expected to be different basicly. Consequently, It is proposed that personal values of managers effect their decisions in management. It is defined that these diverse values will convergence or divergence in the course of time. Expatriate managers have an important place for transmite of values in this period. Basic point of this thesis is primary research managers that have different culture have different values. In this context, It is investigated to main dimensions of Turkish managers' values and compared German managers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8894
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147976.pdf7.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons