Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8881
Title: Tasavvuf kültüründe peygamberler
Other Titles: Prophets in the culture of sufism
Authors: Uludağ, Süleyman
Özdemir, Sema
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Keywords: Peygamber
Tasavvuf
Makam
Hâl
İbâdet
Adâb
Prophet
Sufism
Station
State
Worship
Accepted ways
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, S. (2004). Tasavvuf kültüründe peygamberler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Beden ve ruhu ile bütünlük arz eden insanoğlunun hayatı, bu ikisinin ihtiyaçlarını tatmin etmekle ilgili faaliyetlerle kuşatılmıştır. Ferdin, asıl âit olduğu birlik âlemine ulaşması için, gerek dış dünyasında, gerekse iç âleminde eksik bulunan hususları tamamlaması gerekmektedir. İnsanın, her iki alanda da kendisini bütünlemesini talep eden din, bu konuda yol gösterici olmak üzere belli bir sistem ortaya koymuştur. Söz konusu sistemin, kişinin gönül dünyası ile ilgili bölümü tasavvufun konusunu oluşturmaktadır. Bireyin manevî eğitimini üstlenen tasavvuf, en kâmil şekliyle, dînin temsilcisi olan peygamberlerin hayatlarında müşahede edilmiştir. Dolayısıyla, sûfîliği bir yaşam biçimi olarak benimseyen kişilerin, bu yolun, kendi hayatlanndaki izdüşümlerini göz önünde bulundurması gerekmektedir. Çalışmanın daha anlaşılır olmasını sağlamak üzere, öncelikle, konuyla ilgili örnekler, makam, hâl, ibâdet ve âdâb başlıkları altında tasnif edilerek incelenmiştir. Ardından söz konusu örneklerden çıkarılabilecek sonuçların tartışılmasına yer verilmiştir. Çalışmada son olarak, tasavvuf yolunu takip etmek isteyen sâlikin bununla ilgili hususlarda nasıl bir tavır takınması gerektiğine işaret edilmiş, böylece ele alınan kaynaklar çerçevesinde peygamberlerin tasavvuf kültüründeki yerinin belirlenmesine çalışılmıştır.
The life of mankind has been surroundad by the activities regarding to satisfy the needs of mankinds two inseperable parts; body and soul. To reach the oneness world to which and individual really belongs, one must complete all its missing points both in its outer and inner world. Religion which demands from human to integrate itself in both area, has set up a certain system to quide in this matter. The iner world of an individual is the subject of Sufism in this system. Sufism which takes responsibility of spiritual education of an individual, has been seen perfectly in prophet's lifes. That are represantitives of religions. Consequently, individuals, who will accept Sufism as a life style, must take into cosederation the samples of this way in prophet's life. To make this study more understandable, first of all, samples about the matter has been examined under the titles classified as; stations, states, worshiphs and accepted ways. Then it has beemn given places to the discussions of conclusions which can be drawn from this samples. Finally, in this study, it has been pointed out how a dervish, that wants to follow the way of Sufism, must assume an attitude regarding this way, thus in the frame of sources dealt with it, has been tried to determine the place of prophets in the culture of Sufism.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8881
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147985.pdf
  Until 2099-12-31
4.46 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons