Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8850
Title: Kamu yönetiminde stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme
Other Titles: Strategic planning and performance based budgeting in public administration
Authors: Tak, Bilçin
Alan, Jülide
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Stratejik planlama
Performans esaslı bütçeleme
Performans programı
Faaliyet raporu
Performans
Hesapverebilirlik
Mali saydamlık
Strategic planning
Performance budgeting
Performance programmes
Activity report
Performance
Accountability
Financial transparency
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alan, J. (2010). Kamu yönetiminde stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kamu yönetiminde yönetsel ve mali sorunlar dikkate alındığında faaliyetlerin planlı bir şekilde yürütülmesi oldukça önemlidir. Ülkemizin uzun yıllar içinde bulunduğu ekonomik krizler, yüksek enflasyon, artan kamu açıkları, yönetimin hantallaşması, verimsizlik, yolsuzluklar, kamuoyunun ve dış dünyanın beklentileri karşısında kamu yönetimi ve mali sistemimizde reform süreci kaçınılmaz olmuştur.Bu çerçevede kamu yönetimimizde hesap verebilirliğin ve saydamlığın sağlanması, uluslararası standartlara uygun bir yönetim çerçevesi geliştirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Kanun ile stratejik planlama, çok yıllı bütçeleme, performansa dayalı bütçeleme gibi kavramlar ortaya konulmuştur. Mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, çıktı/sonuç odaklı bir yönetim anlayışı getirerek, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanmasını amaçlamaktadır.Bu çalışmada öncelikle performans esaslı bütçeleme çalışmalarına esas teşkil edecek olan stratejik planlama kavramından bahsedilmiş ardından performans esaslı bütçeleme konusu ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Son olarak da Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine yönelik bir uygulama çalışması yapılmış ve yerel bir yönetimin stratejik planlama ve yeni bütçeleme sistemimize yaklaşımı ve uygulamadaki zorluklar analiz edilmeye çalışılmıştır.
When administrational and financial problems of the public sector are considered it can be seen that it is very important to carry out activities with planning methods. Economic crises, high inflation rates, increasing public deficits, inefficiency of administrations, lack of effectiveness, corruptions that Turkey has suffered for long years and also expectations of the public and the outer world has introduced a reform process for the public administration and financial system in Turkey.In this scope Public Financial Management and Inspection Law No 5018 was passed in order to increase accountability and transparency and to develop an administrational framework in line with international standards. The law has also introduced concepts such as strategic planning, multiyear budgeting and performance budgeting. The Law No 5018 on Public Financial Management and Inspection has brought a management approach based on outputs/outcomes, which will ensure that, based on financial transparency and accountability, resources will be used efficiently, economically and effectively.In this study, firstly, strategic planning concept has been introduced and secondly performance budgeting system has been analyzed in detail. The last part of this study contains a survey conducted with administrational staff of Bursa Metropolitan Municipality. This survey was used to analyze approaches of administrative personnel to strategic planning applications, the new budget system and problems confronted.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8850
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311094.pdf1.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons