Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8849
Title: İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında iş güvenliği uzmanlığı
Other Titles: The healty and safety officer for providing of work healty and safety
Authors: Kılkış, İlknur
Bıyıkçı, Erdal Timuçin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı.
Keywords: İş güvenliği uzmanı
İş sağlığı ve güvenliği
İş kazası ve meslek hastalığı
Healty and safety officer
Work healty and safety
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bıyıkçı, E. T. (2010). İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında iş güvenliği uzmanlığı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Ülkemizde ve dünyada iş kazaları meslek hastalıkları konusunda yayınlanan veriler incelendiğinde bu nedenle yitirilen hayatlar, kalıcı işgörmezlikler, maddi ve manevi açılan yaralar, konunun kamu düzeni ve toplum açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkartmaktadır.AB ülkelerinde ILO'nun 155 sayılıSözleşme ve 164 sayılı Tavsiye kararı ile 89/391 Sayılı Çerçeve Yönerge temel alınarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatların oluşturulduğu ve uygulandığı gözlenmektedir. Anılan uluslar arası düzenlemelerde iş güvenliği uzmanlığı ile ilgili temel normlara yer verilmiş olması, üye ülkelerin bu normlar ışığında kendi mevzuatlarında iş güvenliği uzmanı kavramına ve çalışma hayatı içinde de istihdamına yer vermişlerdir.Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri alanında iş güvenliği uzmanı kavramının ilk kez mevzuta girişi 4857 sayılı İş Kanunu ile gerçekleşmiştir. Kanunun ardından AB normlarının temel alındığı yönetmelik ve tebliğlerle kavramın içi doldurulmaya, çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır. Fakat yayınlanan her yeni mevzuatla birlikte tarafların itirazları, buna karşılık Danıştay'ın yürütmeyi durdurma veya iptal kararlarıyla başlayan yargı süreci, mevzuatı iyice karmaşık bir hale sokmuştur.Bu çalışmada diğer ülke örnekleri ile birlikte iş güvenliği uzmanı kavramının mevzuatımıza girişi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasındaki rolü ve önemi incelenmeye çalışılmış, bunun yanı sıra sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde iş güvenliği uzmanının yaşadığı sorunlar vurgulanarak çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
In our country and the world of work accidents and occupational diseases when examined in the published data so fatalities, permanent injury, material and moral damages, it makes out the importance of the issue.In EU countries, the ILO Convention No. 155 and No. 164 with the decision of the Framework Directive No. 89/391 on the basis of legislation related to occupational health and safety has been established. Mentioned in international regulations about healty and safety officer has been given to the basic norms and member countries in their national legislation in the light of these norms to the concept of healty and safety officer were included.Our country in the field of occupational health and safety services for the first time the concept of healty and safety officer with the Labor Law No. 4857 came into legislation. After publication of the law, of the concept is tried to fill the inside and of the frame drawn with regulations and notifications that are based on EU norms. But, the legislation has become complicated with published every new legislation and invalidation of the State Council.In this study, the concept of healty and safety officer access to our legislation, in the provision of occupational health and safety role and importance have been studied together with examples of other countries. Besides this, health and safety services in the fulfillment of the work of security experts have highlighted the problems and solutions were found.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8849
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
264991.pdf815.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons